Tin mới

An Giang: Phối hợp phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang vừa ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới (NTM), phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hải Phòng: Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa giữa UBMTTQVN tỉnh và Sở NN&PTNT; giữa MTTQVN các cấp với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình phối hợp 11/CTPH-MTTW-BNN&PTNT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ NN&PTNT, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025.

Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, rất cần sự tham gia của MTTQ các cấp trong hiện thực hóa các chương trình tam nông, cùng nhau giải quyết những điểm còn hạn chế trong quá trình thực hiện. Chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025...

UBMTTQVN tỉnh và Sở NN&PTNT phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và trong xây dựng NTM; phát huy vai trò của các tôn giáo trong vận động Nhân dân vùng có đạo tham gia xây dựng NTM.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM.

Cùng với đó, vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình có cách làm hay trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn.

Kêu gọi người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua Chương trình OCOP trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, phối hợp đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hiện hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các chính sách về tam nông; thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM cho cán bộ mặt trận các cấp và ban công tác mặt trận ở khóm, ấp…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị, việc triển khai chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị cần phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở các nhiệm vụ phân công. Đồng thời, phối hợp thống nhất, chặt chẽ, có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị.

Trong quá trình thực hiện phải chú ý lồng ghép các hoạt động nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản