Bến Tre: Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng: việc chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tập trung triển khai thực hiện. Sau khi có dự thảo đề án của Trung ương, Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có văn bản đề nghị MTTQ các cấp rà soát lại nhân sự của Ban Thường trực. Qua báo cáo, nhân sự trong Ban Thường trực, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch của MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay đổi không nhiều, đa số tái cử.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị MTTQ các cấp rà soát lại nhân sự của Ban Thường trực.

Sau khi có các văn bản chính thức của Trung ương, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre có sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, có văn bản chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, MTTQ Việt Nam tỉnh có định hướng xây dựng văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn MTTQ Việt Nam xã Thành An (Mỏ Cày Bắc) tổ chức đại hội điểm cơ sở vào tháng 1-2024. Định hướng của Trung ương cấp cơ sở hoàn thành đại hội trong tháng 4-2024. Đối với cấp huyện hoàn thành trong tháng 6-2024, MTTQ Việt Nam tỉnh chọn huyện tổ chức đại hội điểm là huyện Mỏ Cày Bắc, tổ chức đại hội vào tháng 5-2024. Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 8-2024. Theo hướng dẫn thời gian đại hội ở cấp cơ sở không quá 1 ngày, cấp huyện không quá 2 ngày và cấp tỉnh không quá 2,5 ngày.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng, trong tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có thuận lợi, do MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trên cơ sở văn kiện hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, các đơn vị sẽ bổ sung hoàn chỉnh để hoàn thành văn kiện đại hội. Văn kiện đại hội sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân.

Theo Báo Đồng Khởi

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản