Tin mới

Cao Bằng: 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Tính đến ngày 28/6, có10/10 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng chức mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa An.

Đến ngày 31/5, có 161/161 xã hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua đại hội, đã hiệp thương cử 5.172 vị vào Ủy ban MTTQ cấp xã, tăng 325 vị Ủy viên Ủy ban so với nhiệm kỳ trước. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ cấp xã hiệp thương cử 480 vị tham gia Ban Thường trực (161 chủ tịch, 159 phó chủ tịch và 160 ủy viên thường trực). Đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn: có 30 vị tham gia Ban Thường vụ cấp ủy, chiếm 18,63%; 120 vị là đảng ủy viên, chiếm 74,53%; còn 11 vị hiện đang là đảng viên trong nguồn quy hoạch bổ sung vào ban chấp hành đảng bộ cấp xã.

Đối với cấp huyện, đến ngày 19/4, có 10/10 huyện, Thành phố duyệt xong hồ sơ Đại hội. Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn đơn vị MTTQ Thành phố làm điểm chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Đến nay, 10/10 huyện, Thành phố tổ chức xong Đại hội cấp huyện. Qua Đại hội, đã hiệp thương cử 544 vị vào Ủy ban MTTQ cấp huyện tăng 29 vị Ủy viên Ủy ban so với nhiệm kỳ trước. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ cấp huyện hiệp thương cử 29 vị tham gia Ban Thường trực (10 chủ tịch, 10 phó chủ tịch và 9 ủy viên thường trực; có 8/10 vị, chiếm 80% Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện là Ban Thường vụ cấp ủy; 2 vị Chủ tịch, chiếm 20% hiện đang là Huyện ủy viên trong nguồn quy hoạch bổ sung vào Ban Thường vụ cấp ủy; 1 Phó Chủ tịch là Huyện ủy viên.

Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội diễn ra đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản