Tin mới

Cao Bằng: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm chăm lo xóa nhà dột nát cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Với vai trò là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy được sức mạnh cả về vật chất và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.


MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

 Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng tặng quà  đồng bào xóm Nặm Dạng, xã Quang Trọng (Thạch An).

Phương thức hoạt động của MTTQ các cấp có nhiều đổi mới, công tác phối hợp, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Hoạt động của MTTQ bám sát nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, khu dân cư, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Từ năm 2015 - 2020, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có những thuận lợi, song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ là phải tập trung nỗ lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung chỉ đạo phục hồi tăng trưởng kinh tế; duy trì phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị được giao; trên cơ sở mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt vai trò vừa là thành viên, vừa lãnh đạo MTTQ; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò chức năng của mình, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của đảng viên, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể; đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND với MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp; mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo những nội dung công tác liên quan, từng bước thể chế hóa trách nhiệm và quyền hạn của MTTQ trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và các tệ nạn, tiêu cực xã hội ở địa phương, cũng như những mâu thuẫn mới phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia với các cấp ủy Đảng, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình rèn luyện cán bộ mặt trận.

Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tích cực tuyên truyền, vận động để người dân tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, có các giải pháp hữu hiệu trong tham gia vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các tổ hòa giải, giải quyết bức xúc ngay từ gia đình, khu phố; không tham gia khiếu kiện đông người, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp. Các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải hướng về cơ sở, lấy kết quả sự chuyển biến của các phong trào thi đua ở cơ sở làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác…

Cùng với các hoạt động trên, thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo là một trong những nội dung trọng tâm đối với tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 4210/CTPH-MTTQ-UBND, ngày 29/12/2017 với UBND tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hướng dẫn MTTQ các huyện, Thành phố và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước tạo thêm nguồn lực, quan tâm, giúp người nghèo về vật chất, tinh thần, tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương như: Gửi thư kêu gọi; tổ chức phát động ủng hộ quỹ; phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng thường xuyên thông tin kết quả ủng hộ của các tập thể, cá nhân; gửi thông báo kết quả ủng hộ đến các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) kết hợp chấm điểm thi đua với kết quả ủng hộ quỹ của các đơn vị... Kết quả trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền trên 35 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương và các tỉnh bạn ủng hộ trên 10 tỷ đồng; cấp tỉnh trên 4 tỷ đồng; cấp huyện, Thành phố trên 21 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây nhà cho người nghèo với mục đích hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện. Ban hành kế hoạch phân bổ nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo; hướng dẫn các huyện, Thành phố tiến hành các thủ tục rà soát, bầu chọn, thẩm định các hộ nghèo được xây dựng nhà theo quy định. Kết quả trong 5 năm hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.125 ngôi nhà cho người nghèo trị giá trên 33 tỷ đồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, MTTQ và các tổ chức chính trị đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 - 4%/năm. Hiện nay toàn tỉnh còn 28.660 hộ nghèo, chiếm 23%. Công tác chăm lo cho người nghèo được các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, thể hiện nghĩa tình của cộng đồng giúp cho các hộ nghèo giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Với vai trò chủ trì, MTTQ tiếp tục phát huy tốt chức năng tập hợp, tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và thống nhất hành động để góp phần đáng kể vào công cuộc giảm nghèo và các hoạt động “Vì người nghèo” tại tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo; phối hợp với UBND tỉnh và các ngành chức năng tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo của tỉnh. Phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Vận động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho người nghèo.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo với các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của MTTQ các cấp trong phối hợp và tham gia cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu, giải pháp nhằm giúp  người nghèo, người yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện an sinh xã hội và các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững.

Lồng ghép triển khai gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụ thể hóa thành các tiêu chí, nhiệm vụ trong một số phong trào thi đua nhằm tạo tinh thần, khí thế thi đua thực hiện của các đơn vị, địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động và các hình thức huy động xã hội hóa về kinh phí và vật chất để xây dựng nguồn lực thiết thực giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt triển khai Đề án xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác tự kiểm tra, tự giám sát; công tác quản lý, thu chi quỹ bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy chế đã hướng dẫn. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lương Tuấn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản