Tin mới

Gia Lai: Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai các nhiện vụ năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 19-4, Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai các nhiện vụ thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng cảnh hội nghị 

Ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh và ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh.

Theo đó, tại Hội nghị đại diện Chủ trì Hội nghị đã thông qua dự thảo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, như: Thường xuyên tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Gia Lai trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; các cơ quan, đơn vị ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước; cán bộ đảng viên, công chức và người lao động gương mẫu đi đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tập trung sản xuất các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có lợi thế gắn với tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước, trong tỉnh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh được người tiêu dùng ưu thích; trọng tâm là thị trường trong nước; mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do…Tập trung triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024”. Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp.

Tại Hội nghị đã có 10 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của các sở, ngành; trên các trang mạng xã hội về Cuộc vận động, cũng như tuyên truyền chất lượng sản phẩm, quảng bá hàng hóa ra thị trường trong và ngoài nước; kinh phí triển khai Cuộc vận đông; chức năng nhiệm vụ của một số sở, ngành là thanh viên Ban chỉ đạo…

Phát biểu kết thúc hội nghị ông Hồ Văn Điềm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai đã cảm ơn, ghi nhận và bổ sung các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo vào các dự thảo. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng, uy tín; quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước; các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai các nhiệm vụ theo quy chế…

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản