Tin mới

Hòa Bình hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

(Mặt trận) -Đến hết tháng 6/2024, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi của các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Sau thành công của Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc ngày 23 - 24/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội, qua đó tổ chức thành công 9 đơn vị cấp huyện còn lại. Công tác nhân sự trình tại đại hội được sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy nên việc hiệp thương, lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện bảo đảm về số lượng, cơ cấu, thành phần; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm trên 28%, tỷ lệ nữ trên 30%; tỷ lệ ủy viên tái cử không quá 60%...

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho biết: "Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại hội cấp huyện đã chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, đề án nhân sự, chương trình, kịch bản điều hành, khánh tiết và tuyên truyền về đại hội. Đại hội diễn ra nghiêm túc, đảm bảo các nội dung đề ra và thời gian quy định, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Việc hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra sẽ tạo thuận lợi về thời gian và các điều kiện cho tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029”.

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố   đã hiệp thương cử 545 vị ủy viên tham gia 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, nữ có 167 vị (chiếm 30,64%); người ngoài Đảng 153 vị (chiếm 28,07%); đồng bào dân tộc thiểu số 390 vị (chiếm 71,56%); tôn giáo 21 vị (chiếm 3,85%). Đồng thời, hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với cơ cấu, thành phần hợp lý, bảo đảm về số lượng, chất lượng. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố khóa mới đã hiệp thương cử 10 chủ tịch, trong đó, 8/10 chủ tịch nhiệm kỳ 2019 - 2024 tái cử, 2 vị chủ tịch tham gia lần đầu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị MTTQ các huyện, thành phố mở rộng thành phần mời tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp đa dạng nhưng phải đảm bảo chất lượng, thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tỷ lệ người ngoài Đảng, đồng bào dân tộc thiểu số; thành phần cá nhân tiêu biểu, tôn giáo cũng phải được lựa chọn kỹ. Qua đó, hầu hết Ủy ban MTTQ khoá mới đều đảm bảo cơ cấu, thành phần, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu, khẳng định đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thể hiện đậm nét, tập trung cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Báo cáo chính trị trình tại đại hội được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đưa ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới sát thực tiễn, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tại đại hội, các địa phương tập trung đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác vận động, đoàn kết nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phân tích, thảo luận sâu về những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, đề ra các chương trình hành động, chỉ tiêu phù hợp trong nhiệm kỳ tới.

Việc hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện sẽ tạo thuận lợi về thời gian và các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI. Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội, cơ cấu nhân sự cấp tỉnh tham gia nhiệm kỳ mới đều thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức vào ngày 1 - 2/8/2024.

Hoàng Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản