Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 12

(Mặt trận) - Sáng 7/7, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị lần thứ 12 UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai chương trình thống nhất hành động 06 tháng cuối năm 2023.

Hà Nam: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tuyên Quang: Đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Phú Thọ: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát Chương trình Mục tiêu Quốc gia

Chủ trì hội nghị.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Thạch Dư, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan...

6 tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trọng tâm là tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên, hội đồng tư vấn, ban tư vấn, người tiêu biểu trong cộng đồng.

Tại hội nghị, triển khai chương trình thống nhất hành động trong 06 tháng cuối năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; (2) Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động (3) Thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; (4) Hoạt động đối ngoại nhân dân; (5) Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04/CTr-MTTQ-BTT, ngày 12/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025. Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan của Đảng, chính quyền, tổ chức thành viên.

Chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác vận động, tập hợp, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của cấp ủy, chính quyền đề ra.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019 - 2024 hiện nay có 75 vị ủy viên (do có 02 vị chuyển công tác, nghỉ hưu), để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, tại hội nghị này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương cử 02 vị: đồng chí Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Sư cô Thích nữ Liên Nghĩa, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trường (Phường 8, thành phố Trà Vinh) bổ sung, kiện toàn ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái khẳng định: những thành quả chung của tỉnh Trà Vinh trong 06 tháng đầu năm có vai trò đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận. MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng phân tích, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế trong hoạt động; đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với việc tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, ủy viên Mặt trận trong việc vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp lý, chính đáng của Nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc tích cực đấu tranh phản bác với những thông tin xấu, độc để bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

H.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản