Tin mới

Lâm Đồng: Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

(Mặt trận) -Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư có vai trò hết sức quan trọng. Đây là cánh tay nối dài của Mặt trận và là tổ chức quan trọng nhất gắn Mặt trận với Nhân dân, tiếp tục vận động, tập hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc “Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư” là việc làm hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nói chung.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ảnh minh họa

Bà Đỗ Thị Quế Phương - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Phong trào UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết: Do yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đối với việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới...; cần phát huy hơn sự sáng tạo, tự quản của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố triển khai thực hiện. Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề án Nhân rộng, nâng cao chất lượng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2024 được Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh giao nhiệm vụ và chúng tôi đã và đang tiếp thu ghi nhận các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh bổ sung đề án trình Ban Thường trực.

Mục tiêu được đặt ra của nội dung Nhân rộng, nâng cao chất lượng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư; đây là một hoạt động thiết thực, cụ thể để triển khai, nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm xây dựng cộng đồng các khu dân cư toàn tỉnh phát triển vững mạnh, toàn diện. Đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh trên từng địa bàn khu dân cư, tạo nền tảng, sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2024.

Xây dựng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” không làm triệt tiêu các mô hình tự quản hiện có ở khu dân cư trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự...; mà là tiếp nối, tổng hợp kết quả các mô hình tự quản riêng lẻ từng lĩnh vực tại cộng đồng dân cư nhằm thực hiện tốt các tiêu chí trong Tiêu chuẩn khung về mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” theo Quyết định số 281/QĐ-MTTQ-BTT ngày 18/4/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

 Hiện nay, toàn tỉnh có 1.541 thôn, tổ dân phố tương ứng với 1.541 khu dân cư. Đó là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Khu dân cư tiêu biểu là thôn hoặc tổ dân phố tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu là thôn hoặc tổ dân phố kiểu mẫu. Là tên gọi của mô hình do UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng phát động, triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 3 năm 2019. Qua đó nhằm cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh.

Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu hướng đến phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt, đạt 9 tiêu chuẩn của 40 tiêu chí về Tiêu chuẩn khung của mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. 

 Để thực hiện tốt đề án này, theo ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nhiệm vụ - giải pháp nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu được chúng tôi đặt ra đó là: Đẩy mạnh công tác truyền thông; bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện phong trào về xây dựng, nhân rộng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” cho cán bộ MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Hướng dẫn triển khai đăng ký xây dựng và nhân rộng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” hàng năm (từ năm 2020 đến năm 2024). Phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí về “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” cho phù hợp với đặc thù từng khu dân cư vùng nông thôn, đô thị, dân tộc, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn... Tăng cường tính tự quản của Nhân dân tại khu dân cư trong xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Ngoài ra, cũng cần cải tiến, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” và hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định, công nhận. Đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện triển khai có hiệu quả “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trong toàn tỉnh. 

Trước mắt, trong năm 2020, UBMTTQ tỉnh tập trung rà soát, xây dựng bổ sung tiêu chuẩn khung, tiêu chí xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”; cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí cho phù hợp với đặc thù các khu dân cư vùng nông thôn, đô thị, dân tộc, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn... Đề xuất tỉnh bố trí kinh phí triển khai Đề án “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Tiến tới tổ chức Liên hoan “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Đặc biệt, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua việc xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Đối với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm tham mưu, ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về đô thị văn minh để MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí về “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trong vùng đô thị.

NGUYỆT THU


Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản