Lâm Hà: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân. Qua đó, người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Lâm Hà

Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Hà tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà, chính quyền các cấp tại địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội và dân chủ được phát huy; đồng thời, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền; đoàn kết thống nhất hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên, đồng thời, chủ động xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện dân chủ theo các loại hình hiệu quả. 

Huyện ủy Lâm Hà cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Cùng với đó là gắn thực hiện QCDC cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp cũng cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, Huyện ủy Lâm Hà chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Ngoài ra, cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Huyện ủy Lâm Hà cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện tăng cường phối hợp tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. 

Đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Lâm Hà cho biết, những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở tại địa phương thời gian qua là nhờ có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; sự lãnh đạo thường xuyên và sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó là vai trò tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện sẽ bám sát những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đạt những kết quả cao nhất.

D.A

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản