Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Đắk Nông phát huy vai trò phòng, chống tham nhũng

(Mặt trận) -Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

Tăng cường tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia PCTN là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp MTTQ trong tỉnh ưu tiên thực hiện. Chỉ tính từ tháng 8/2021 – 7/2022, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền lồng ghép 15 buổi về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật PCTN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, Chỉ thị 27, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điểu Xuân Hùng gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân huyện Đắk R'lấp 

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCTN, tiêu cực trên website và các tờ thông tin công tác mặt trận và các đoàn thể, phát hành tờ rơi, treo pano, áp phích tuyên truyền... Toàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 125 nhóm nòng cốt, 18 câu lạc bộ pháp luật, 29 mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo, tạo điều kiện tốt nhất để người dân phản ánh thông tin tới mặt trận và chính quyền các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh còn phân công cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Công tác nắm bắt tâm tư, ý kiến của người dân thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, đặc biệt là các thông tin về PCTN cũng được chú trọng.

Phát huy vai trò giám sát

Trong thời gian qua, MTTQ tỉnh Đắk Nông phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 964, ngày 5/7/2018 về việc hướng dẫn giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ VN tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tiến hành các đợt giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, phạm vi, hình thức theo quy định. Cụ thể, giám sát việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian từ 1/1/2019 - 31/12/2020 tại Sở NN-PTNT. Đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban MTTQ VN tỉnh đã tiến hành các cuộc giám sát về công tác PCTN tại huyện Đắk Song và Đắk Glong; quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Đắk R’lấp và Đắk Mil; cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy tại Thành ủy Gia Nghĩa; 2 cuộc giám sát đầu tư công và đầu tư cộng đồng tại cơ sở.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ VN tỉnh cử đại diện tham gia 12 cuộc giám sát của các tổ chức thành viên và cơ quan Nhà nước. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh có văn bản kiến nghị đến các cơ quan có liên quan để phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác PCTN trên địa bàn.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 71 ban thanh tra nhân dân và 65 ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động ngày càng sát với yêu cầu thực tế tại địa phương. Trong thời gian qua, các ban này tổ chức được 21 cuộc giám sát, đã kiến nghị xử lý 7 vụ việc, chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đi đôi với đó, MTTQ các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ trương hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hàng tháng, MTTQ các cấp đều tổng hợp tình hình Nhân dân và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền những vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Tùng Lâm - Hoàng Hoài

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản