Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Trọng tham gia xây dựng chính quyền

(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

  Trao quyết định tặng nhà đại đoàn kết và quà cho các hộ nghèo tại xã Tà Năng và Đà Loan

Theo ông K’Sói - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, công tác tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thường xuyên được MTTQ trong huyện đẩy mạnh. Trong năm 2022, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 10/12/2021 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 đạt kết quả.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức hội nghị tọa đàm thống nhất chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật và Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo và đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, về dân tộc của Đảng và Nhà nước để thực hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo và đoàn kết dân tộc; động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo, già làng, người có uy tín tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các ngành, các cấp phát động. 

Mặt khác, MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức, tham gia các công trình, phần việc cụ thể trong các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động ở các địa phương, thu hút các tổ chức thành viên và đông đảo Nhân dân tham gia, tiêu biểu như Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các hoạt động an sinh xã hội ngày càng được phát huy hiệu quả, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân, đảm bảo cuộc sống, số hộ vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn tích cực tham gia góp ý vào những dự thảo các nghị quyết quan trọng của các cấp ủy đảng, các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền, góp ý vào những đồ án quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân do HĐND, UBND tỉnh và UBND huyện ban hành. Đồng thời, thường xuyên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hội nghị do các cấp ủy đảng và chính quyền tổ chức.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng HĐND, UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình dư luận các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn liên quan đến vấn đề tôn giáo, địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Kịp thời phản ánh, đề nghị các ban, ngành chức năng có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân nhằm ổn định tình hình, đoàn kết Nhân dân.

Có thể nói, những hoạt động có trách nhiệm, thiết thực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở huyện Đức Trọng đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.

 N.MINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản