Tin mới

Một số kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Yên triển khai Phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết sáng tạo”

(Mặt trận) -Sau hơn 4 năm phát động, triển khai Phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (sau đây gọi tắt là Phong trào“Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” với mục đích, yêu cầu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, năng lực tư duy của các tầng lớp Nhân dân trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác.

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương sẵn sàng cho Đại hội MTTQ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Yên đã tham mưu cấp ủy, xây dựng và ký kết Kế hoạch liên tịch với Ủy ban nhân dân cùng cấp để phối hợp tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên, các Sở, ban ngành tuyên truyền về phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo”… Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì, hiệp thương gắn kết phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” với các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào thi đua sáng tạo của tổ chức thành viên, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...tại địa phương, đơn vị để khuyến khích tư duy sáng tạo của mỗi người dân và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình mới, giải pháp hay giúp đỡ nhau phát triển kinh tế được nhân rộng, góp phần tạo thu nhập, ổn định đời sống của Nhân dân. Tiếp tục vận động Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh trong giai đoạn 2016 đến năm 2022 được hơn 83 tỷ đồng, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” và Ban cứu trợ tỉnh đã triển khai giải ngân 82 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 2.244 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ chính sách. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã hiến đất, ngày công làm mới đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, góp phần hoàn thành các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 63/83 xã nông thôn mới (tỷ lệ 76%) và 15 xã nông thôn mới nâng cao; 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 09 vườn mẫu nông thôn mới. 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xem xét công nhận thành phố Tuy Hòa được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Kịp thời vận động, hỗ trợ hơn 167.644 người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 169,3 tỷ đồng; kịp thời cứu trợ, ủng hộ cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân, các Sở, ngành hỗ trợ về chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong triển khai xây dựng các mô hình, sáng kiến, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến làm ăn có hiệu quả đem lại hiệu quả kinh kế cao, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển thương hiệu hàng hóa được chú trọng, xây dựng thành công nhãn hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh, như: Nước mắm Phú Yên, cá Ngừ đại dương Phú Yên, muối Tuyết Diêm, bánh tráng Hòa Đa, bò một nắng Sơn Hòa, tiêu Sơn Thành,…và 02 sản phẩm được chứng nhận chỉ dẫn là Sò huyết Ô Loan, tôm hùm bông Phú Yên. Đồng thời, đang tích cực triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 31 sản phẩm OCOp của tỉnh (gồm 05 sản phẩm 4 sao và 26 sản phẩm 3 sao); đã, đang đề xuất đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện năm 2023 về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Phú Yên” dùng cho sản phẩm yến sào tỉnh Phú Yên.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với sáng kiến, ý tưởng, giải pháp hữu ích; nhiều mô hình hay được nhân rộng đã có sức lan toả trong các tầng lớp Nhân dân. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, đã có nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh, đã vận dụng, triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả tham gia hưởng ứng phong trào “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo”. Nhiều địa phương, đơn vị đã xuất hiện các mô hình, sáng kiến tập thể, hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Phong trào “Đoan kết sáng tạo” nhận được sự đồng tình, tham gia thực hiện từ người dân. Điều đó, được minh chứng bằng những mô hình, sáng kiến được triển khai trên địa bàn tỉnh, tính đến nay, đã xét, công nhận 28 mô hình hiện đang duy trì, hoạt động hiệu quả, một số mô hình, sáng kiến đã, đang được nhân rộng tại địa phương, đơn vị. Hàng năm, các địa phương có tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình để từ đó nhân rộng ra các địa phương trong toàn tỉnh. Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 50 mô hình sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh đăng ký xây dựng tích cực tham gia hưởng ứng phong trào.

Hơn 04 năm triển khai Phong trào “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo”, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải thi đua sáng tạo trong giai đoạn hiện nay và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Phong trào đã phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong mỗi cộng đồng; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội; phản bác, làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch. Thông qua tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” đã tạo động lực mãnh mẽ để các tầng lớp Nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động tuy được chú trọng thực hiện nhưng chưa được sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; việc tổ chức triển khai các nội dung của phong trào thi đua tại một số địa phương, đơn vị có thời điểm chưa thực sự phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội; việc kết nối thị trường để tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn; một số sở, ban, ngành của tỉnh chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc lựa chọn, giới thiệu và lập hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ của cá nhân, nhóm tác giả trong tỉnh để đề nghị Hội đồng tuyển chọn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, công bố trong “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” và giới thiệu tham gia giải thưởng “Người Việt đoàn kết, sáng tạo”; chưa có kinh phí để hỗ trợ cho tập thể, cá nhân đã được công nhận mô hình sáng kiến, ý tưởng để tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng tầm sáng kiến, ý tưởng và ứng dụng vào cuộc sống.

Để đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh bám sát nội dung Hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó, cần tập trung tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp và các phong trào thi đua sáng tạo, các Cuộc vận động hiện có của các tổ chức thành viên; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, là đầu mối kết nối, động viên và thúc đẩy các Cuộc vận động, các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo sự liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, khơi dậy được sự đoàn kết, sức sáng tạo trong tỉnh và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tham gia phong trào “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” tại địa phương, đơn vị, ở cộng đồng khu dân cư để thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đạt hiệu quả; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan giám sát việc thực hiện các chính sách về phát triển khoa học công nghệ; tham gia góp ý, tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách về phát triển khoa học, công nghệ. Thường xuyên sơ, tổng kết, kiểm tra, đánh giá việc triển khai phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết sáng tạo" để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn./.

Mỹ Linh- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản