Tin mới

MTTQ tỉnh Bến Tre xây dựng các “điển hình” để nhân rộng

(Mặt trận) -Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre (khóa VIII) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gắn với Chỉ thị số 01-CT/TU về thi đua “Đồng khởi mới” với phương thức xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đang tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận (CTMT) ấp, khu phố và hướng đến xây dựng nhiều tổ chức điển hình.

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố vận động người dân tham gia công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban công tác Mặt trận ấp “điển hình”

Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) khi xác định được thực trạng hoạt động của Ban CTMT ấp, căn cứ Kế hoạch số 337/KH-MTTQ-BTT ngày 11-4-2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CTMT”, Ban CTMT ấp Vĩnh Chính đã tập trung nhiều giải pháp đổi mới hoạt động.

Theo Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT ấp Vĩnh Chính Nguyễn Thị Hương: Để nâng cao chất lượng hoạt động Ban CTMT ấp, trưởng ban CTMT phải là chi ủy viên của chi bộ nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong công tác tham mưu với chi ủy về công tác vận động quần chúng. Cán bộ Ban CTMT phải đảm bảo yêu cầu “4 tốt” (nhận thức tốt chủ trương, pháp luật; tuyên truyền, vận động tốt; tham mưu đề xuất tốt; phối hợp hoạt động tốt) có trách nhiệm, nhiệt tình, uy tín.

Phối hợp tốt với trưởng ấp, các đoàn thể, vận động nhân dân ở từng tổ nhân dân tự quản, chi đoàn, chi hội, tham gia thực hiện cuộc vận động với mục đích cụ thể, trong đó tập trung vận động thực hiện các đầu việc của hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao - đô thị văn minh; Ngày Chủ nhật nông thôn mới. Thu thập xử lý, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở ấp, phản ánh kịp thời với cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và phối hợp với trưởng ấp tổ chức thực hiện. Với giải pháp đã làm, Ban CTMT ấp Vĩnh Chính được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được xã chọn làm điểm xây dựng mô hình tuyên truyền về an ninh trật tự nơi có đông đồng bào tôn giáo đạt được hiệu quả cao.

“Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CTMT ấp, trước tiên cần xây dựng con người có cái tâm về công tác vận động quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, được tập huấn nâng cao trình độ, năng lực đối với CTMT. Ngoài ra, Ban CTMT cần tham mưu thường xuyên đối với chi ủy về công tác vận động quần chúng, đổi mới công tác tuyên truyền với phương châm “gần dân, sát dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Mỗi năm, Ban CTMT cần xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyên truyền có sức lan tỏa để người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn”, Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT ấp Vĩnh Chính Nguyễn Thị Hương chia sẻ giải pháp đã làm.

Qua thực tiễn đã làm, Trưởng ban CTMT ấp Phú Đông 1, xã An Định (Mỏ Cày Nam) Phan Thị Vân cho rằng: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ấp, khu phố, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

“Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân ở địa phương, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ; thường xuyên “gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”. Phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; động viên mỗi cá nhân, gia đình trong phong trào tự quản và tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng”, Trưởng ban CTMT ấp Phú Đông 1, xã An Định Phan Thị Vân nhấn mạnh.

Đơn vị huyện “điển hình”

MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc thời gian qua được xem là đơn vị điển hình trong vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Huỳnh Văn Việt cho biết: Đầu năm 2021, được sự thống nhất của Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng xã đã rà soát, kiện toàn Ban CTMT của 102/102 ấp, đi vào hoạt động ổn định, chất lượng, hiệu quả được nâng lên trên nhiều lĩnh vực, biểu hiện rõ nét nhất là trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác phòng chống dịch Covid-19; chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Hiện nay, có 43/102 bí thư chi bộ ấp kiêm trưởng ban CTMT; 2 chủ tịch hội người cao tuổi xã kiêm trưởng ban CTMT. Đánh giá cuối năm, có 41/102 ban CTMT ấp đạt xuất sắc, tăng 20 ấp so với năm 2020, còn lại 61/102 ấp đạt vững mạnh. Với những kết quả đạt được nói trên đã khẳng định vị trí, vai trò của Ban CTMT đối với cấp ủy và chính quyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự đóng góp của Ban CTMT ấp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nhất là công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Chia sẻ giải pháp đã làm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Huỳnh Văn Việt cho rằng, MTTQ các cấp là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Trong đó, Ban CTMT các ấp có vai trò rất quan trọng, là nơi trực tiếp triển khai, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định tầm quan trọng đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CTMT các ấp ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu Huyện ủy ban hành kế hoạch về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của chính quyền trong công tác phối hợp. Tạo mọi điều kiện để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở và hoạt động của các ban CTMT ấp.

 Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của Ban CTMT ấp; tham mưu đề xuất Huyện ủy có văn bản chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban CTMT và các chi hội, tổ hội, đoàn thể ấp. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động và khung tiêu chí, nội dung, thang điểm đánh giá xếp loại Ban CTMT ấp. Định hướng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thường xuyên tham gia sinh hoạt lệ kỳ góp ý nội dung sinh hoạt cho các ban CTMT ấp.

“Hàng năm, tỉnh Bến Tre ban hành công văn chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Với những nội dung được Ban CTMT ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc phát biểu tại tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban CTMT ấp, khu phố do Bến Tre phối hợp các tỉnh Bắc sông Hậu tổ chức được xem là những đơn vị “điển hình” có thể nhân rộng theo phương thức xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình” , bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”.

(Phó Trưởng ban Tổ chứcTỉnh ủy Trần Văn Thiêm)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết – Báo Đồng Khởi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản