Tin mới

MTTQ tỉnh Lâm Đồng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động

(Mặt trận) -Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng hành, phối hợp thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Hà Tĩnh vận động hơn 157 tỷ đồng cho người nghèo

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Hòa Bình: Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được trên 7,4 tỷ đồng

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Ngọc Hiệp trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

• HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CHĂM LO GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO

Năm 2022, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn, nhiều vấn đề mới nảy sinh những khó khăn, thách thức đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Ngày 6/12/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022, với chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”... Trên cơ sở đó, đòi hỏi MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã đề nghị các tổ chức thành viên, các ủy viên và MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt 6 nội dung và 26 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Đó là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục phát động, huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và giúp đỡ Nhân dân ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI... Tập trung vận động Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy đề ra. 

Tổ chức các diễn đàn đối thoại, gặp mặt, tiếp xúc, trao đổi, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia ý kiến và kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền; tham gia giám sát việc thực thi công vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết dứt điểm những bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Phối hợp hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Trong đó, tập trung hướng dẫn việc đăng ký, phát động, hiệp thương với các tổ chức thành viên và thống nhất với cấp ủy, chính quyền để phối hợp vận động, huy động các nguồn lực xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, vận động Nhân dân đóng góp công sức, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng; vận động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, trợ giúp sản xuất; trước mắt tập trung vận động tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người nghèo, bảo đảm tất cả các hộ trong tỉnh đều có quà Tết.

• NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Về công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở các cấp Mặt trận, nhất là cấp xã; chú ý lựa chọn chuyên đề, nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội thiết thực, phù hợp. Sau giám sát, kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện; đồng thời, quan tâm hướng dẫn, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Thường xuyên quan tâm, rà soát, củng cố, kiện toàn Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp, gắn với tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. MTTQ từng cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: Gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân; tăng cường hiệp thương, phân công phối hợp công tác với các tổ chức thành viên, với chính quyền và các tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo; hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong cộng đồng.

Đổi mới phương pháp, cách thức, lề lối làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thường trực và cán bộ, công chức Mặt trận các cấp tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyển tải văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin, báo cáo, tuyên truyền, trao đổi thông tin, phổ biến kinh nghiệm trong công tác và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Nhân dân.

NGUYỆT THU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản