MTTQ tỉnh Sơn La: Chủ động, sáng tạo trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn

(Mặt trận) - Trong những năm qua, cùng với sự quyết tâm chính trị và chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng và sự tham gia phối hợp của chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực tham mưu, triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tháng 11/2022 

Trọng tâm là vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động; kêu gọi, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; tích cực hưởng ứng tham lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nỗ lực vươn lên xoá đói, giảm nghèo; xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố văn minh, bình yên, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc.

Theo đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; đặc biệt là tuyên truyền và triển khai giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; đồng thời thực hiện tốt công tác động viên, thăm hỏi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn công tác nắm tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là trước, sau Kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; trong phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt tình hình chính sách dân tộc, hoạt động tôn giáo trên địa bàn…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Sơn La  

Việc triển khai Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia; đặc biệt tổ chức tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, với tình hình, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19 gắn với công tác vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19; Tập hợp, vận động toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19; toàn tỉnh đã kêu gọi, vận động được số tiền trên 40 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ hỗ trợ trên 36,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định; đồng thời đã tiếp nhận, phân bổ hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 19,5 tỷ đồng; Tổ chức 247 cuộc giám sát về phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững với số tiền gần 303 tỷ đồng; hiến tặng là 550.766 m2 đất; tham gia đóng góp là 234.764 ngày công.

MTTQ các cấp cũng đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát; khảo sát, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định góp phần phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thành phố Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện tốt công tác chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán với 146.766 suất quà với tổng trị giá trên 70,2 tỷ đồng; đồng thời, vận động, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh được 3.964 nhà với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng, góp phần hoàn thành việc xóa nhà tạm tại 8 huyện, thành phố: Vân Hồ, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Mộc Châu, Thành phố Sơn La.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tháng 11/2022  

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện dân chủ, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở theo chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. MTTQ các cấp đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của địa phương.

MTTQ các cấp đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân với việc hướng dẫn 1.709 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.183 đơn, thư của công dân theo quy định. Hoạt động hòa giải ở cơ sở được kịp thời giải quyết, tháo gỡ vấn đề, bức xúc trong cộng đồng khu dân cư; duy trì hiệu quả hoạt động của 2.293 Tổ hòa giải với 14.275 thành viên, trong đó 2.265 là cán bộ Mặt trận và thực hiện hòa giải thành 3.267/4.429 vụ việc (đạt tỷ lệ 73,8%)...

 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm và uy tín của MTTQ Việt Nam các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ vào sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của cấp uỷ; sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền địa phương đối với công tác Mặt trận; sự đồng tình, ủng hộ của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã luôn chủ động, sáng tạo và xác định nhiệm vụ đúng trọng tâm, trọng điểm; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở sự đã phát huy trách nhiệm, nỗ lực, tâm huyết trong công việc. Hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp của Nhân dân, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản