MTTQ tỉnh Thái Nguyên ký kết 3 Chương trình phối hợp với 3 Sở, Ngành

(Mặt trận) - Sáng 14/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên với Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Lao động, thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

 Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 - 2027.

Mục đích của Chương trình phối hợp là quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân đối với sự nghiệp pháp triển của tỉnh.

Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Mục đích việc Phối hợp giữa MTTQ với Sở Lao động, thương binh và Xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo bền vững góp phần quan trọng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Tiếp tục xây dựng và nhận rộng các mô hình, điển hình về giảm nghèo trong cộng đồng dân cư; giám sát việc thực hiện Chương trình.

Đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh Thái Nguyên ký kết Chương trình Phối hợp với đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành... 

Nội dung phối hợp giữa MTTQ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027 nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) tại Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/6/2010, qua đó tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững.

Đảm bảo phát huy hơn nữa vai trò phối hợp của Mặt trận, sự chủ động sáng tạo của Hội Chữ thập đỏ trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp có thẩm quyền phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh và đất nước. Tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức các cuộc vận động ở cơ sở, địa bàn dân cư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản