Nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

(Mặt trận) -Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Rẫy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt ở địa phương, cơ sở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ chủ chốt và chỉ đạo các cấp tổ chức quán triệt, học tập trong đoàn viên, hội viên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Thông tri số 01/TTr-MTTQ-BTT, ngày 27/6/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hàng năm để chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở triển khai thực hiện.

Dưới chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với sự phối hợp của chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện nên việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng.

Về công tác góp ý xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện tập trung thực hiện tốt việc tham gia lấy ý kiến của Nhân dân góp ý vào các dự thảo Chỉ thị, Nghị quyết do các cấp ủy Đảng như: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ; Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cấp; việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; góp ý vào các dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức được 44 đợt, số lượt tham gia góp ý là 878 lượt. Trong đó; góp ý định kỳ là 344 lượt; góp ý thường xuyên là 420 lượt; góp ý đột xuất là 114 lượt.

Tổ chức góp ý đảng viên trong thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; gắn với góp ý đảng viên nơi cư trú vào cuối năm, đã tổ chức được 90 đợt, số lượt tham gia góp ý 7.652 lượt. Trong đó; góp ý định kỳ là 5.002 lượt; thường xuyên là 1.525 lượt; đột xuất là 1.125 lượt. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai tốt việc thực hiện các nội dung và hình thức góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng và góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo quy định tại Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Khi góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào thì MTTQ Việt Nam cấp đó có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được góp ý tiếp thu, giải trình trực tiếp thông qua tiếp xúc, đối thoại hoặc bằng văn bản thông qua MTTQ Việt Nam.

Về công tác góp ý xây dựng chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND các cấp và các quyết định, đề án của UBND các cấp; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đã tổ chức được 240 đợt, số lượt tham gia góp ý 1.894 lượt. Trong đó, góp ý định kỳ là 800 lượt; thường xuyên là 980 lượt; đột xuất là 114 lượt. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh thuộc HĐND bầu, phê chuẩn cấp huyện, xã, thị trấn và trong bầu cử thôn trưởng. Tổ chức góp ý việc thực hiện nghĩa vụ công dân; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp, đã tổ chức được 67 đợt, số lượt tham gia góp ý 3.629 lượt. Trong đó, góp ý định kỳ là 2.666 lượt; thường xuyên là 720 lượt; đột xuất là 144 lượt.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên có ý kiến tham gia tại các kỳ họp, phiên họp thường kỳ của HĐND, UBND huyện, tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản của các cấp; tham gia đánh giá xếp loại chất lượng chính quyền cấp xã; cấp huyện đã có 265 lượt ý kiến bằng văn bản. Đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung góp ý xây dựng chính quyền ở cơ sở cấp xã, đã có 195 lượt văn bản tham gia góp ý.

Qua triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định; tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận các cấp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện, đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp ủy đảng và Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Quý - UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản