Ngoài là giáo dân chúng tôi còn là công dân

(Mặt trận) - “Ngoài là giáo dân chúng tôi còn là công dân, do