Tin mới

Ninh Bình:Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Mặt trận) -Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trong tỉnh triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng Luật định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của các bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

Sơn La: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ XXI

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện An Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 11/1/2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Quyết định số 97 ngày 12/1/2021 về thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử; Thông báo Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình số 97 ngày 20/1/2021  về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 10 ngày 2/2/2021  về tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử.

Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản số 02 ngày 21/1/2021 về việc triển khai các công việc tổ chức bầu cử. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Chỉ thị số 01 ngày 22/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử; Quyết định số 175 ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh về thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026... ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch số 17 ngày 4/2/2021 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử.

Căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đã được quan tâm thực hiện, hoàn thành sớm. Theo đó, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngày 22/1/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 175 về thành lập ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc thành lập ủy ban Bầu cử ở 8 huyện, thành phố và 143 xã, phường, thị trấn cũng được tiến hành xong trước ngày 29/1/2021. Cùng với đó, Thường trực HĐND các cấp sau khi thống nhất với Ban Thường trực ủy ban MTTQ và UBND cùng cấp đã thực hiện xong trước ngày 1/2/2021 việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cấp. Đối chiếu với Luật định chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, tức là ngày 7/2/2021, nội dung này cũng đã được hoàn thành sớm.

Thực hiện Kế hoạch số 10 ngày 2/2/2021  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/2, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử tại 152 điểm cầu, trong đó 1 điểm cầu UBND tỉnh, 8 điểm cầu tại các huyện, thành phố và 143 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn với 5.435 đại biểu là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp; thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử các cấp, thành viên ủy ban Bầu cử các cấp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp xã; Trưởng Công an xã và công chức cấp xã liên quan trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành chương trình hội nghị theo đúng kế hoạch, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rõ 6 việc quan trọng trong công tác chuẩn bị và 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đảm bảo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Tiếp đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cũng được Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Ban Thường trực ủy ban MTTQ cấp huyện chủ trì phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở 8/8 huyện, thành phố và đã hoàn thành trong ngày 8/2/2021.

Tìm hiểu tại thành phố Ninh Bình được biết: Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Ninh Bình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố đã kịp thời tổ chức triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố đã ban hành quyết định thành lập ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch của ủy ban Bầu cử về thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc ủy ban Bầu cử gồm Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế. Những nội dung này đã được thực hiện xong trước ngày 18/2/2021 theo đúng chỉ đạo của tỉnh và Luật định.

Trên địa bàn thành phố Ninh Bình có 11 phường và 3 xã đã quyết định thành lập ủy ban bầu cử phường, xã theo đúng quy định. ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã hướng dẫn các phường, xã thuộc thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở thành phố; Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã đã chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở phường, xã hoàn thành đúng quy định xong trước ngày 17/2/2021.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở một cách tích cực, đồng bộ với quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ thành công; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo tiền đề, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Vân Giang

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản