Pác Mận (Bắc Kạn): Lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Ngày 03/03, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương và 59 điều, trong đó, nội dung lấy ý kiến bao gồm: Cơ chế đảm bảo phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân đại diện cho tổ chức mình và Nhân dân ở cơ sở, địa bàn dân cư; trách nhiệm của cá chủ thể khác trong tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên tham gia trực tiếp vào thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và một số nội dung đã nêu trong dự thảo Luật nhằm tạo cơ chế pháp lý mở rộng và nâng cao chất lượng quyền làm chủ của Nhân dân.

Góp ý tại hội thảo, các đại biểu đề xuất một số ý kiến như: Có văn bản hướng dẫn, cơ chế hoạt động rõ ràng đối với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân theo quy định của pháp luật ở cơ sở; quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần mở rộng phạm vi thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị công tác và nơi lưu trú (Điểm 2, Điều 6); cụ thể hóa, quán triệt chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng...

Tại hội thảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến gửi đến ban soạn thảo xem xét bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp để Luật sớm được ban hành, đi vào thực tiễn./.

Thanh Hảo

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản