Tin mới

Phú Thọ: Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX

(Mặt trận) - Vừa qua, Đoàn kiểm tra, khảo sát do đồng chí  Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX tại Ủy ban MTTQ 03 huyện: Thanh Ba, Cẩm Khê và Yên Lập.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả theo các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Mặt trận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; góp phần tích cực vào việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần vào những thành tích chung về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và quán triệt thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả; MTTQ các huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026,...

Công tác thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Uỷ ban MTTQ các cấp triển khai sâu rộng, hướng về khu dân cư, trong đó, tập trung vào hai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình cụ thể, hiệu quả thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Vận động Nhân dân hiến hàng trăm ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng…vv; huy động đóng góp của cộng đồng dân cư hàng trăm tỷ đồng làm đường bê tông liên thôn,… Đến nay, 03 huyện đã có 35/59 xã đạt chuẩn NTM (trong Thanh Ba có 18/18 xã, Cẩm Khê có 12/24 xã, Yên Lập 05/17 xã đạt NTM).

Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ban, ngành liên quan làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo. Kết quả đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội đạt trên 14 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa hàng ngàn nhà ở và hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, trẻ em nghèo học tập,... Vận động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hàng chục tỷ đồng và  kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn trên địa bàn trị giá hàng chục tỷ đồng.  Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định, phát huy được vai trò, chức năng của MTTQ trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị… Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội có chất lượng đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu, xem xét và từng bước giải quyết đảm bảo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh từ cơ sở. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện công tác đối thoại đã có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường đoàn kết, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hoạt động MTTQ Việt Nam các cấp trong đời sống xã hội nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, MTTQ các huyện còn một số mặt hạn chế tồn tại, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở một số cơ sở, ở một số công việc có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên với chính quyền và các ngành chức năng ở một số cơ sở, trong một số nhiệm vụ chưa được thường xuyên và thiếu chặt chẽ, hiệu quả hoạt động chưa cao; việc nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân có lúc có nơi chưa kịp thời; công tác phản biện xã hội còn hạn chế, chủ yếu thông qua hình thức góp ý văn bản, chưa tổ chức được các Hội nghị phản biện trực tiếp để tăng tính dân chủ và đồng thuận trong nhân dân; việc kiểm tra, hướng dẫn Mặt trận cơ sở và khu dân cư chưa thường xuyên. Một số nơi, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế tồn tại, đồng chí trưởng các đoàn kiểm tra, khảo sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: MTTQ cấp huyện và cơ sở cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế về những vấn đề nêu trên, phát huy những ưu điểm trong việc phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn.

Cùng với đó cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động, Kế hoạch của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đến năm 2025”; Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, MTTQ các cấp cần lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp, để tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương; quan tâm phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả các thể chế, quy chế phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa MTTQ và các cơ quan, ban, ngành của địa phương nhằm tạo lập cơ chế phối hợp, triển khai hiệu quả; Định kỳ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp; Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, của các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn của MTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác Mặt trận khu dân cư; Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động; khuyến khích, động viên, tạo động lực các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản