Tin mới

Phú Yên: Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh Phú Yên vừa tổng kết quy chế phối hợp công tác năm 2022 và đề ra nội dung phối hợp năm 2023. Trên cơ sở đánh giá lại kết quả phối hợp thời gian qua, nhất là những điểm còn tồn tại, hạn chế, hai bên đã thống nhất về các nội dung phối hợp theo hướng nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên.

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiều kết quả thiết thực

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh Phú Yên thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị. Nổi bật là sự phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đồng bộ, hiệu quả, như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; phát động đóng góp ủng hộ phong trào Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, với số tiền gần 75 tỉ đồng… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh. Ảnh: THÚY HẰNG

Báo cáo cũng nêu rõ, trong năm 2022, UBND tỉnh đã quan tâm, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phản biện xã hội, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan đến đời sống của Nhân dân được các ngành gửi lấy ý kiến phản biện của MTTQ; thường xuyên phối hợp trong công tác giám sát, theo dõi các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo được niềm tin trong cử tri và Nhân dân.

Có thể khẳng định, những kết quả trong chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh Phú Yên đã góp phần thu hút và động viên đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Tuy nhiên, Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh cũng thống nhất nhìn nhận, công tác phối hợp trao đổi thông tin của một số cơ quan chuyên môn khối Nhà nước với ủy ban MTTQ cùng cấp chưa thường xuyên, nhất là ở cấp huyện. Việc phối hợp triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp huyện có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Hoạt động đối ngoại nhân dân chưa có sự đổi mới về hình thức và nội dung triển khai thực hiện. Việc phối hợp trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên thẳng thắn nêu: Trong năm 2022, sau phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi 61/61 văn bản ý kiến phản biện xã hội gửi các đơn vị chủ trì soạn thảo. Trong đó có 48/61 kiến nghị đã được các đơn vị chủ trì soạn thảo xem xét, tiếp thu và phản hồi bằng văn bản, 13 kiến nghị còn lại đang trong quá trình tiếp thu, trả lời. Nhìn chung, công tác phản biện xã hội của MTTQ bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực; các kiến nghị, đề xuất sau phản biện của MTTQ các cấp được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động giám sát, phản biện và góp ý của MTTQ vẫn chưa được một số đơn vị coi trọng. Công tác phối hợp đề xuất góp ý, phản biện xã hội một số dự thảo văn bản của các sở, ngành có lúc chưa thực sự chủ động; thời gian gửi văn bản vẫn chưa đảm bảo, dẫn đến hiệu quả góp ý và tiếp thu góp ý chưa cao.

 Người dân xã Hòa Hội (huyện Phú Hòa) tham gia phản biện xã hội về dự án Hồ Suối Cái do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức. Ảnh: THÚY HẰNG

 Nêu rõ trách nhiệm mỗi bên

Trong quy chế phối hợp năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên thống nhất quan điểm cần phải đổi mới cách làm để thực hiện tốt hơn, có chất lượng hơn và có đóng góp nhiều hơn vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Theo đó, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận 21-KL/TW, ngày 21/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND, ủy ban MTTQ các cấp tăng cường đối thoại, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân; nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức tổng hợp tình hình của Nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, các mâu thuẫn trong Nhân dân, các tình huống thiên tai, dịch bệnh… Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, huy động Quỹ Vì người nghèo, triển khai Kế hoạch xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách…

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lưu ý các sở, ngành trong thời gian tới cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác này, cần phải lấy ý kiến phản biện của MTTQ đối với các dự án, chương trình lớn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã hằng năm xây dựng chương trình phối hợp cụ thể với MTTQ, tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp thu, trả lời kịp thời những kiến nghị của MTTQ và Nhân dân. UBND tỉnh cũng đôn đốc các ngành, địa phương kịp thời trả lời, giải quyết các kiến nghị của ủy ban MTTQ các cấp sau khi có kết quả giám sát và phản biện xã hội.

Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa những nội dung chương trình phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên để giải quyết kịp thờ những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề khác có liên quan. Tích cực tạo sự đồng thuận, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh Phú Yên xác định rõ nhiệm vụ giữa các bên nhằm mục tiêu xây dựng, bảo vệ chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản