Tin mới

Quảng Ngãi: Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

(Mặt trận) - Chiều 15/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

Sau hơn 1 năm tổ chức học tập, quán triệt và tập trung triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, MTTQ các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cùng cấp và MTTQ cấp trên; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến và tham luận, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 1 tập thể và 02 cá nhân; đồng thời, quyết định trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân.

 

Thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Trần Hòa biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh; đặc biệt là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị. Đồng thời yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực với 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận 01, chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực. Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ và Nhân dân. Năm là, gắn việc sơ kết thực hiện Kết luận 01 với đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong năm; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Trần Hòa tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, phát huy truyền thống của quê hương Quảng Ngãi anh hùng; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày phồn vinh, hạnh phúc./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản