Tin mới

TP Đông Hà (Quảng Trị): Hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã quán triệt, tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Trung ương về sự cần thiết phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong quản lý.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

 Ban công tác Mặt trận Khu phố 5, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên truyền diệt lăng quăng bọ gậy - Ảnh: N.P

Đảng ủy Phường 5 đã triển khai thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở khu phố, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phối hợp thu hút người có đức, có tài. Từ tháng 4/2019 đến nay, trên địa bàn Phường 5 có tổng số 11/11 khu phố đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Thị Thuý Hằng cho biết: “Việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu phố đã phát huy được kết quả tích cực, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; nhiều nơi đã có sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn khu dân cư; chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời, đưa đảng viên vào tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, gắn bó với quần chúng”.

Trong gần 3 năm từ 2019 - 2022, thực hiện mô hình này trên địa bàn Phường 5, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cơ bản có hiệu quả. Cấp uỷ, chính quyền, ban mặt trận 11 khu phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà phường giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ KT - XH, QP - AN và công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tăng cường; công tác chính sách, an sinh xã hội, hộ nghèo, cận nghèo ngày càng được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền; đặc biệt, đã chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tiến hành việc kiện toàn bộ máy HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vận động thực hiện tốt chủ đề năm là “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 đã vận động Nhân dân thực hiện đề án xã hội hóa 21 tuyến đường điện chiếu sáng trị giá trên 518 triệu đồng (Nhân dân đóng góp 50%); 4 hệ thống mương thoát nước trị giá trên 400 triệu đồng (Nhân dân đóng góp 70%).

Văn hóa - xã hội được quan tâm, đến nay, phường được công nhận là phường văn minh, 11/11 khu phố được công nhận khu phố văn hóa; tỉ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hoá đến năm 2021 chiếm 97,5%; tỉ lệ hộ nghèo tính đến tháng 12/2021 giảm xuống còn 1,1%; các chính sách cho người có công, người nghèo, gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm đúng, đủ, kịp thời.

Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai có hiệu quả, đời sống của Nhân dân trong khu phố từng bước được nâng lên. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh, duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào tự nguyện, tự quản như: “Toàn dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, xây dựng nhiều mô hình tuyến cờ Tổ quốc theo mẫu; “Tuyến phố xanh, sạch, đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”.

Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đăng ký đảm nhận các tuyến phố xanh - sạch - đẹp; xây dựng mô hình “Tuyến đường an toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp” và mô hình “Thùng rác gia đình”. Thực hiện thành công đề án đám tang văn minh trên địa bàn 11 khu phố. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan” ngày càng phát huy hiệu quả.

Các hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, hoạt động tốt. Thanh tra nhân dân được tăng cường; Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai rộng rãi, từng bước giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hoạt động của cấp ủy, ban cán sự với ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể được nâng lên; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Việc triển khai thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận đã tạo được sự thống nhất chung và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền; sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bước đầu đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tinh gọn bộ máy, đồng thời, phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở khu dân cư trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khu phố.

Cán bộ làm công tác kiêm nhiệm thể hiện và phát huy vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo điều hành cấp ủy, chính quyền, vừa là người lãnh đạo về chủ trương, đường lối cũng là người chỉ đạo việc tổ thực hiện. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, các bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận là “hạt nhân” quan trọng, tích cực công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Nguyễn Phong

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản