Tin mới

Trà Vinh ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh đến năm 2025

(Mặt trận) - Nghị quyết số 13-NQ/TU về “Nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025” được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái ký ban hành vào ngày 05/8/2022.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh làm việc với UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo định kỳ (nguồn ảnh: Báo Trà Vinh) 

Nghị quyết đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cùng 07 mục tiêu cụ thể, gồm: (1) Hàng năm, triển khai học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đạt 100% trong đoàn viên, hội viên và từ 80% trở lên trong Nhân dân. (2) 100% cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hoạt động, kỹ năng vận động quần chúng. (3) 100% các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên và có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, ban nữ công quần chúng; phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. (4) Tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Phấn đấu hàng năm có 85% cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội ở khu dân cư đạt loại vững mạnh hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; 100% cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (5) Đến năm 2025, có 100% cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định. (6) Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo cấp huyện xây dựng mới hoặc duy trì, nhân rộng ít nhất 02 mô hình tiêu biểu; cấp xã ít nhất 01 mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, giúp nhau thoát nghèo bền vững... (7) Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức học tập, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể và triển khai thực hiện ở các cấp.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ sơ kết, tổng kết Nghị quyết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản