Tin mới

Trà Vinh: Các Hội đồng tư vấn UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hoạt động năm 2023

(Mặt trận) -Chiều 12/01, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn năm 2022, triển khai hoạt động trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Thành viên các Hội đồng tư vấn tham gia hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên các Hội đồng tư vấn; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Hiện nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thành lập 04 Hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng Tư vấn về Dân tộc-Tôn giáo; Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo; Văn hóa - Xã hội và Kinh tế gồm 24 vị. UBMTTQ Việt Nam các cấp thành lập 18 ban tư vấn, 205 tổ tư vấn.

Năm 2022, các Hội đồng tư vấn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện đạt nhiều kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Cụ thể, các Hội đồng tư vấn tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, vận động phòng, chống Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, vận động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội, Quỹ “Vì người nghèo”…

Các Hội đồng tư vấn tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, thông tri, các văn bản vi phạm pháp luật do Quốc hội, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành gửi lấy ý kiến như: Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Cảnh sát cơ động; Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác của MTTQ, Nghị quyết của HĐND về phòng, chống tham nhũng…

Song song đó, thành viên các Hội đồng tư vấn tham gia cùng Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các cuộc giám sát: giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 tại huyện Duyên Hải, Trà Cú; giám sát 02 vụ khiếu kiện, tồn đọng kéo dài tại UBND xã Ngọc Biên và UBND huyện Trà Cú… Tham gia đóng góp hơn 100 ý kiến rất tâm huyết về 02 hội nghị phản biện xã hội: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Về hoạt động khảo sát và tư vấn, Hội đồng tư vấn phối hợp khảo sát 03 cơ sở tôn giáo di tích cấp quốc gia; khảo sát trực tiếp tại UBMTTQ Việt Nam xã Song Lộc, huyện Châu Thành; khảo sát qua văn bản đối với UBMTTQ Việt Nam xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải... Chủ động tư vấn nội dung, trình tự thủ tục và được UBND tỉnh phê duyệt đề tài “Xây dựng lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020”.

Các Hội đồng tư vấn quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội để phản ánh, góp ý với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh như: cần giám sát công tác vận động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc…UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phát huy tốt vai trò của Ban tư vấn về giám sát, phản biện xã hội, đóng góp dự thảo các văn bản, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Năm 2023, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn chủ động nắm tình hình dư luận xã hội để phản ánh, góp ý với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam định kỳ hàng quý, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác dân tộc, tôn giáo, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội. Các thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn cần chủ động đề xuất những vấn đề cần tổ chức khảo sát, giám sát, phản biện xã hội…và phát huy hoạt động đều của các thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết ghi nhận sự đóng góp trí tuệ, sức lực của các Hội đồng tư vấn. Nhiều thành viên các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn tuy tuổi cao nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội và với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy, đóng góp trí lực, sức lực trong việc tư vấn giúp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Các ý kiến của thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn hầu hết đều được ghi nhận, tiếp thu, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản