Tin mới

“Trang cộng đồng” Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị phát huy hiệu quả trong định hướng thông tin tuyên truyền

(Mặt trận) - Nhận thức rõ quan điểm “tuyên truyền phải đi trước một bước”, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, từng bước đưa công cụ này trở thành “cánh tay nối dài” trong cung cấp thông tin chính thống và định hướng kịp thời những vấn đề quan trọng, liên quan đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh An Giang, Đồng Nai thăm, tặng quà gia đình người có công và chính sách tiêu biểu

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đang là xu thế tất yếu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc củng cố, hoàn thiện các trang mạng xã hội của mặt trận các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp, triển khai thành lập và kết nối trang cộng đồng (fanpage) của mặt trận các cấp.

Đến nay đã có 10/10 ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và 125/125 ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn lập fanpage và kết nối với fanpage Mặt trận Trung ương và Mặt trận tỉnh. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Ban Biên tập Bản tin Công tác mặt trận và fanpage Mặt trận Quảng Trị cũng như kiện toàn đội ngũ biên tập, nâng cao chất lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin Công tác Mặt trận và fanpage Mặt trận Quảng Trị.

Tính đến thời điểm này, tại fanpage Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có 78.914 lượt tiếp cận trên mạng xã hội, với hơn 3.000 tài khoản đăng ký theo dõi, 1.653 tin bài được đăng tải, thu hút gần 7.000 lượt truy cập mỗi ngày.

Phát huy ưu thế của mạng xã hội fanpage, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về hoạt động của MTTQ trên nền tảng mạng xã hội.

Hệ thống fanpage của MTTQ các cấp trong tỉnh cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng Nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, cũng như tình hình thế giới. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Về nội dung thông tin đưa lên fanpage của hệ thống MTTQ hướng đến tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông tin phản ánh việc đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương, đất nước.

Thông tin về các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phát huy tính tích cực vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân của hệ thống MTTQ từ trung ương đến địa phương.

Thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến công tác mặt trận. Phản ánh gương người tốt, việc tốt, hoạt động tiêu biểu của các cá nhân, già làng, trưởng bản, cán bộ mặt trận, đoàn thể gương mẫu, làm tốt nhiệm vụ, được Nhân dân tin yêu, tín nhiệm…

Thông tin các bài viết, phóng sự mang tính định hướng dư luận xã hội nhằm lan tỏa yếu tố tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng. Chú trọng đưa thông tin về các bài viết mang tính phản bác, đấu tranh với quan điểm chưa chính xác, sai sự thật, sai trái, thù địch, ảnh hưởng tiêu cực đến địa phương, đến lợi ích cộng đồng và đất nước.

Lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Cùng với các kênh thông tin truyền thống, việc hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội là yêu cầu tất yếu vì nhiệm vụ công tác ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, cũng như sự mong muốn, kỳ vọng nhiều hơn của Nhân dân dành cho hệ thống và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng nhân dân thông qua “Trang cộng đồng”, dưới sự định hướng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung xây dựng những thông điệp truyền thông ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thể hiện và dễ lan tỏa bằng truyền thông đa phương tiện trên nền tảng của văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, đồ họa...

Đặc biệt, cần kết hợp tương tác để tạo nên tác phẩm đa phương tiện hấp dẫn, mới mẻ về hình thức và nội dung. Đồng thời, cán bộ MTTQ các cấp khi tham gia quản lý “Trang cộng đồng” phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Từ đó, xây dựng mạng lưới kết nối ngày càng rộng rãi và mật thiết với các tầng lớp nhân dân trên không gian mạng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản