Tin mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giao ban công tác Mặt trận quý I

(Mặt trận) -Ngày 6-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, gắn với tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh được triển khai khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Đặc biệt là tập trung truyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết đạt kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được quan tâm triển khai kịp thời.

Triển khai nhiệm vụ quý II, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đề nghị thời gian tới, mỗi địa phương chủ động xây dựng chương trình hoạt động của Mặt trận sát với tình hình thực tế ở từng địa phương. Trong đó, tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội quan tâm để phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền của Mặt trận và việc quản lý, xử lý văn bản qua mạng; triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Mặt trận; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

K.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản