Ủy ban MTTQ tỉnh Long An quán triệt, triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng

(Mặt trận) -Ngày 13/6, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Kế hoạch thực hiện của UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin và quán triệt việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin và quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại biểu cũng được thông tin về các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 như Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Chương trình số 34-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Ngoài ra, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cũng thông tin, quán triệt việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ triển khai việc thực hiện Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đến với các tầng lớp nhân dân, trong đó có các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu. Qua đó, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Ngọc Mận – Hoàng Tuân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản