Tin mới

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước (từ sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đến nay) thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, qua nắm bắt tình hình Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, cá nhân thành viên của Mặt trận, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn báo cáo.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

 Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

(gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV)

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước (từ sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đến nay) thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, qua nắm bắt tình hình Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, cá nhân thành viên của Mặt trận, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG, Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

1. Đánh giá chung

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cử tri đánh giá cao các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đặc biệt là ngay trước Kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa XV, Trung ương đã họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, ra Nghị quyết về những nội dung lớn, rất cơ bản và quan trọng, liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đến các vấn đề quốc kế, dân sinh lâu dài, có tính chiến lược vĩ mô, như: về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác. Cử tri bày tỏ vui mừng trước sự kiện ngày 11/10/2022, Việt Nam lần thứ hai trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu 145/193 (lần thứ nhất năm 2013).

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự nghiêm túc và trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay. Hầu hết kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu các bộ, ngành tiếp thu, xem xét để trả lời hoặc chỉ đạo giải quyết có hiệu quả thiết thực. Đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng trong các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao thành công tốt đẹp, kết quả và ý nghĩa của Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số các cơ quan phối hợp tổ chức, đã gợi mở nhiều định hướng chiến lược để tiếp tục duy trì ổn định, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch nước, sự giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở trong nước, ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả và đạt được kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nổi bật là: tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm tốt; kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển; vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; các loại hình thị trường từng bước phục hồi, được kiểm soát, phát triển an toàn; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân được cải thiện; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; những vấn đề cấp bách được xử lý kịp thời, hiệu quả; các vấn đề tồn đọng kéo dài được chỉ đạo giải quyết phù hợp, có kết quả, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả và ý nghĩa của việc xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cương quyết bỏ khâu trung gian, nhất là giảm cấp tổng cục.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, thể hiện qua việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay; đặc biệt là chất lượng phản biện xã hội đối với một số dự án luật quan trọng được nâng lên, điển hình là phần lớn ý kiến phản biện đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được tiếp thu, bảo đảm khi dự thảo Luật này được thông qua sẽ tạo lập cơ sở pháp lý để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; ý kiến phản biện, góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề xuất 08 nhóm nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp tới bảo đảm quyền của người sử dụng đất và tháo gỡ các nút thắt trong quy định của Luật đất đai hiện hành, cử tri và Nhân dân kỳ vọng rất lớn vào việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ giải quyết được nhiều vướng mắc hiện nay; phản biện dự thảo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia và một số dự thảo luật quan trọng khác như Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Khám chữa bệnh cũng được các cơ quan tiếp nhận tích cực.

2. Về tình hình phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng trong điều kiện vừa kiềm chế dịch bệnh, vừa phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn tạo nhiều điểm sáng tích cực. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để tập trung mạnh mẽ vào thực hiện đột phá chiến lược về thể chế và đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng để tạo động lực phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhiều tổ chức, chuyên gia uy tín quốc tế đánh giá cao kết quả và triển vọng phát triển kinh tế, nâng hạng tín nhiệm và dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam. Ngày 11/10/2022, Báo cáo cập nhật của Nikkei (Nhật Bản) đánh giá Việt Nam và Campuchia đã đạt được bước tiến lớn, khi 4 tháng liên tiếp đứng trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về chỉ số phục hồi COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra đánh giá: Kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức sau gần ba năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do xung đột vũ trang và vấn đề địa chính trị trên thế giới. Dự báo và đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế và kết quả tăng trưởng kinh tế chín tháng qua của nước ta đã cho thấy rõ điều đó. Ngày 06/9/2022, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng ổn định, đây là động thái hết sức tích cực, thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng đắn và hiệu quả của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ để ổn định và phục hồi kinh tế vĩ mô, củng cố nền tảng chính trị - xã hội. Tiếp đó, ngày 04/10 vừa qua, Việt Nam là 1 trong số 4 nước trên thế giới được Moody’s nâng chỉ số tín nhiệm.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,91%; khu vực dịch vụ tăng 18,86%. Về sử dụng GDP quý III/2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 38,21% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 8,7%, đóng góp 21,13%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9,32%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,72%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 40,66%.

GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Song, cử tri và Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về thực tế đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là từ khi diễn ra xung đột Nga - Ukraine; áp lực lạm phát cao; thị trường xuất khẩu thu hẹp; chính sách tiền tệ và chống dịch của các nước có nhiều thay đổi khác nhau gây nhiều khó khăn, bất lợi; giá cả nguyên vật liệu đầu vào chưa ổn định; giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm. Thu hút vốn FDI chưa được như kỳ vọng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn, số doanh nghiệp rút lui và giải thể còn cao. Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng dù kinh tế Việt Nam đã bước sang giai đoạn phục hồi và phát triển nhưng chưa đồng đều và thực sự bền vững, những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; học phí và các dịch vụ tăng cao trong khi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa tăng. Cử tri và Nhân dân rất băn khoăn, lo lắng công tác điều hành chính sách bình ổn giá xăng dầu như do mức chiết khấu thấp người kinh doanh xăng dầu không có lãi nên đóng cửa hàng làm đảo lộn, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và sản xuất ở một số địa phương.

Cử tri ở vùng nông thôn lo ngại giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực không ổn định, giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức cao, chi phí đầu vào tăng cao phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc; một số sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thiếu đầu ra ổn định, giá lúa vụ Hè - Thu không tăng so với cùng kỳ, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên đàn gia súc tại một số địa phương tiềm ẩn những yếu tố rủi ro cao, việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động còn gặp khó khăn, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp có nơi còn trì trệ... nên đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, giảm thu nhập, khó khăn cho đời sống của người dân.

Cử tri và Nhân dân đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do giá đất tăng; giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao; thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, nhất là đối với các dự án mới kéo dài; năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, ban quản lý dự án còn hạn chế. Việc triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến nay vẫn chậm ở nhiều nơi, do quy trình, thủ tục đầu tư vẫn phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bước, nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục đầu tư, có nơi còn đùn đẩy, né tránh, giải quyết không dứt điểm, nhất là những thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người dân liên quan đến đất đai, xây dựng ở địa phương cơ sở. Mặt khác do biến động về giá xăng dầu, vật tư, giá vật liệu xây dựng thời gian qua tăng cao dẫn đến hầu hết các nhà thầu thi công sẽ bị lỗ so với giá trúng thầu. Do vậy các nhà thầu tổ chức thi công theo kiểu “cầm chừng” nhằm chờ giá giảm nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công.

Cử tri và Nhân dân đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm xây dựng,  hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền, chủ động nắm tình hình, ứng phó diễn biến mới để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm triệt để, giảm chi tiêu không cần thiết.

3. Về các vấn đề xã hội

Cử tri và Nhân dân cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện nhiều hơn. Kinh tế được phục hồi và phát triển đã tạo đà cho việc triển khai các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả. Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9… được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thiết thực; đặc biệt nhờ làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân cho nên sau 02 năm phải tổ chức lễ khai giảng và học trực tuyến, năm nay học sinh, sinh viên đã được cấp ủy, chính quyền và các nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 trên toàn quốc bằng hình thức trực tiếp. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế phù hợp đã đảm bảo tỷ lệ hộ có thu nhập không đổi và tăng lên là 82,2%; số khách du lịch nội địa 8 tháng đầu năm 2022 đã gần bằng cả năm 2019.

Song, cử tri và Nhân dân vẫn còn băn khoăn về một số vấn đề như: đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những người yếu thế. Diễn biến dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm còn khó lường, khó dự đoán, còn tâm lý chủ quan trong thực hiện tiêm vắc xin, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 và cho trẻ em ở nhiều nơi chưa đạt dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch bệnh. An ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro trong đó có môi trường mạng; các vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tai nạn giao thông, cháy nổ (nhất là ở các cơ sở kinh doanh karaoke) vẫn có xu hướng tăng và hậu quả rất nặng nề. Tình trạng thiếu biên chế giáo viên, nhân lực y tế ở các cơ quan, đơn vị, các địa phương xin nghỉ việc. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chậm, thủ tục rườm rà, đối tượng thụ hưởng chính sách còn khoanh vùng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm. Chính phủ đã công nhận nhiều xã đảo nhưng chưa có quy định pháp luật cụ thể để thực hiện; rà soát, xem xét có hướng dẫn cụ thể và đề nghị bổ sung các nội dung khác ngoài chính sách bảo hiểm y tế đối với các xã an toàn khu theo Chỉ thị số 14/2014-CT-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện toàn diện, thống nhất

Tuy đánh giá cao ngành Giáo dục và đào tạo đã có nhiều cố gắng chuẩn bị các điều kiện dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; song nhiều ý kiến cử tri cho rằng, hiện nay thực hiện cải cách giáo dục gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng như sách giáo khoa để cho học sinh lớp 10 chọn tổ hợp các môn, chương trình giáo dục theo sách giáo khoa mới chưa nhận được sự đồng thuận cao của người dạy, người học và phụ huynh vì các môn học riêng biệt được tích hợp từ nhiều môn học thành môn khoa học tự nhiên, môn khoa học xã hội, môn nghệ thuật trong đó, mỗi phân môn gồm một số chương thể hiện sự sắp xếp chương trình gò ép dẫn đến bố trí giáo viên giảng dạy môn học rất khó khăn và thiếu sự thống nhất giữa các trường. Việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa trong các trường phổ thông trong toàn quốc tạo nên “cuộc chiến thương mại giữa các nhà sách”, sự khác biệt về nội dung, cấu trúc trong mỗi bộ sách gây khó khăn cho việc ra đề thi chung, học sinh chuyển trường phải mua lại sách giáo khoa, khó tiếp cận với kiến thức. Nhân dân còn lo lắng về thông tin tăng học phí của các cấp học, các khoản phụ phí, các khoản đóng góp xã hội hóa đầu năm của hội phụ huynh trong các nhà trường, nhất là những người lao động, người làm công ăn lương gặp rất nhiều khó khăn.

Cử tri cho rằng cần quan tâm đào tạo nghề phù hợp với quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì hiện nay khi sinh viên một số ngành ra trường cũng không xin được việc làm, phải đi làm công việc không đúng theo chuyên ngành được đào tạo, gây lãng phí rất lớn. Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước…, cử tri và Nhân dân mong muốn, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm xử lý các vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Cử tri đề nghị Chính phủ thực hiện phù hợp hơn chính sách tiền lương sau khi Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với tình hình phát triển của xã hội và tình hình tăng giá, tránh tình trạng việc rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng trong thời gian vừa qua; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII. Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất với Chính phủ mở rộng đối tượng người lao động làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, đồng thời cần đơn giản hóa thủ tục hơn nữa. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng thay sách giáo khoa gây tốn kém, lãng phí, khó khăn cho giáo viên và học sinh; quy định hướng dẫn việc sử dụng sách giáo khoa trong các trường phổ thông thống nhất trong toàn quốc; phối hợp với Bộ Nội vụ để có giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chấm dứt tình trạng chạy trường, chạy lớp, chạy học bạ, “bệnh thành tích” làm giảm chất lượng giáo dục, việc lạm thu các khoản “tự nguyện” vẫn còn xảy ra vào đầu mỗi năm học.

Cử tri mong Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Y tế đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi; chỉ đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018, Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế, Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của BHXH Việt Nam…) về cơ chế chính sách, giải quyết những bất cập, vướng mắc giữa ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội, tạo cơ chế thuận lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng các cơ sở khám và điều trị bằng thuốc bảo hiểm y tế thiếu thuốc, thanh toán chế độ bảo hiểm y tế không hợp lý, không tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Nhà nước quan tâm mở rộng danh mục thuốc trong khám, chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế và nâng số tiền thuốc mà cơ sở y tế đã đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho bệnh nhân; quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, quan tâm hơn về chất lượng khám, điều trị bệnh, về trang thiết bị y tế, giường bệnh các trạm y tế nhất là các trạm y tế ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động, kịp thời hơn nữa trong xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; dự báo, nghiên cứu thực địa để xác định nguyên nhân để có giải pháp chủ động phòng, chống diễn biến và tình hình động đất bất thường ở các tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, hiện tượng thời tiết dị thường mưa to, ngập lụt gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung. Có biện pháp quyết liệt để hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông, cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nhất là ở các cơ sở kinh doanh karaoke và doanh nghiệp...; hiện tượng giả danh các cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát để lừa đảo với số tiền lớn của người dân qua mạng viễn thông, mạng xã hội. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có biện pháp kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng ở một số ngân hàng thương mại ép người dân mua các gói bảo hiểm khi làm thủ tục vay vốn ngân hàng thời gian vừa qua.

4. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cử tri và Nhân dân khẳng định Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã rất sâu sát, quyết liệt, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bước đầu ghi nhận kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đạt được những kết quả rất quan trọng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn tiếp theo, lan tỏa quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao công tác hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, đánh giá rất cao việc kiên quyết xử lý theo kỷ luật Đảng và kỷ luật Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong thời gian gần đây, đặc biệt là đối với những người giữ cương vị cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo rất quyết liệt việc điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, cả trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân; xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong các vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; vụ án “đưa và nhận hối lộ” khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19; vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật” ở một số Tập đoàn như tập đoàn Vạn Thịnh Phát; vụ việc trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ sở đào tạo khác…

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự quan tâm, lo lắng về công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế, nhất là giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu; công tác giám định, định giá tài sản vẫn còn khó khăn; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa cao. Theo Báo cáo về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/7/2022, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.354 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm 36,61%; song tỷ lệ phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 33,33% (với 396 vụ) so với cùng kỳ năm trước.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng với việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần tiếp tục tiến hành đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm nêu gương. Cần có giải pháp phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, vai trò của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, của các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cử tri đề nghị Nhà nước tiếp tục và sớm hoàn thành việc điều tra để đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp và người đứng đầu trong các dự án lớn bị thua lỗ, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và thông tin công khai kết quả xét xử cho người dân biết, theo dõi, giám sát.

Cử tri và Nhân dân mong muốn các cấp, các ngành kịp thời hơn trong việc xem xét, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tiêu cực đối với tình trạng đang xảy ra ở nhiều nơi khi người dân đã nộp tiền mua đất, mua nhà ở nhưng chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được xây nhà ở để ổn định cuộc sống, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của Nhân dân; xử lý tình trạng dự án đã được giao đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai tồn tại nhiều năm, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, lãng phí tài nguyên đất, các tài nguyên, khoáng sản khác... Đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước có giải pháp phòng, chống, ngăn chặn từ sớm, từ xa để kiểm soát tình trạng gia tăng tỷ lệ tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu...

5. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác

Cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chính phủ, ngành y tế và các địa phương tiếp tục thể hiện sự quyết tâm cao nhất trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các dịch bệnh như: Đậu mùa khỉ, cúm A, dịch sốt xuất huyết, bệnh viêm        đường hô hấp do vi rút Adeno...được theo dõi, giám sát và kịp thời triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp. Đặc biệt, cử tri hoan nghênh và đánh giá cao Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc đã đạt được hiệu suất sử dụng vắc xin và tỷ lệ bao phủ cao.

Cử tri hoan nghênh và đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương tiếp cận triển khai các giải pháp nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Bộ Y tế khẩn trương triển khai sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp phép, giấy đăng ký lưu hành thuốc, trang thiết bị y tế; đồng thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách nâng cao chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế. Cử tri đánh giá cao việc Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông đã triển khai mạnh mẽ việc tổ chức  tuyên truyền thông điệp phòng, chống dịch COVID: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác để đáp ứng với diễn biến dịch trong tình hình mới, bằng nhiều hình thức truyền thông đa dạng, hiệu quả.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cũng băn khoăn lo lắng các di chứng về sức khỏe hậu COVID-19; thời gian gần  đây, Việt Nam vẫn ghi nhận trung bình từ hơn 1.000 đến hơn 3.000 ca mắc mới mỗi ngày, trong khi nhiều viên chức trong ngành y tế chưa yên tâm công  tác, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Cử tri cho rằng, mùa đông sắp đến, nguy cơ các bệnh đường hô hấp      bùng phát, trong đó có dịch COVID-19 nên bày tỏ mong muốn Ban Chỉ đạo Quốc     gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt phương châm đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả; biện pháp tiêm bao phủ vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải  pháp quan trọng, cần thiết và hiệu quả nhất. Cử tri và Nhân dân bày tỏ mong muốn bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp đeo khẩu trang, khử khuẩn mà ngành y tế đã khuyến cáo, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần phải tổ chức tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; vận động cha mẹ, người giám hộ tích cực đưa con em đi tiêm vắc-xin phòng COVID- 19 đủ ít nhất 2 liều cơ bản cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 để bảo vệ trẻ em đến trường, vui chơi an toàn; người dân  tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến dịch bệnh

Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nên xây dựng, ban hành cẩm nang sức khỏe để các địa phương gửi đến từng hộ gia đình trong việc phòng và điều trị bệnh tại gia đình trong các trường  hợp có thể điều trị tại nhà; sớm có hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 do ngân sách nhà nước chi  trả (Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 quy định chi tiết và biện pháp  thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong       lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19), còn chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh nền do ngành bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, hiện nay các hướng dẫn chưa đầy đủ để áp dụng thanh toán chi phí cho bệnh nhân vừa mắc   COVID-19, vừa mắc bệnh nền, gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa  bệnh trong việc xác định nguồn nào chi trả chi phí điều trị.

6. Về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc; quan tâm, triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để đồng bào dân tộc thiểu số bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh. An ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước cơ bản ổn định; đồng bào các dân tộc chấp hành tốt và ủng hộ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri và Nhân dân vui mừng nhận thấy Đảng, Nhà nước ta tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; phát huy vai trò của các tổ chức, người uy tín, tiêu biểu trong việc vận động, tập hợp các tôn giáo tham gia các công tác từ thiện xã hội, thiện nguyện, phòng, chống dịch COVID-19... Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm giúp đỡ hoạt động của các chức sắc, tín đồ tôn giáo và đồng bào có đạo; đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc dự kiến tổ chức trong tháng 11/2022 và đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức tôn giáo khác. Các tôn giáo cũng rất tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cũng còn băn khoăn về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở một số địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội chậm phát triển còn khó khăn; băn khoăn, lo lắng về một số tác động, ảnh hưởng đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gặp khó khăn về việc học tập của các cháu học sinh, việc khám chữa bệnh do sáp nhập trường học, cơ sở khám chữa bệnh... Cử tri tiếp tục bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng và sớm cụ thể hóa quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát huy nguồn lực tôn giáo trong đời sống thực tiễn.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; đồng tình, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước ta kiên trì thực hiện chính sách nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ các phát ngôn của Bộ Ngoại giao về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và những vấn đề quốc tế quan tâm. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại Cam pu chia đã có các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam bị lừa sang làm việc trong các casino (sòng bạc) của Cam pu chia thời gian gần đây. Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; hỗ trợ cộng đồng nâng cao địa vị pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống ở nước sở tại, kịp thời bảo hộ công dân khi xảy ra các tình huống bất thường ở nước sở tại.

Cử tri và Nhân dân cũng kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ít người; phát huy vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài để xây dựng quê hương, đất nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng tinh thần yêu nước của đồng bào ở nước ngoài để chia rẽ sự đoàn kết của dân tộc. Tiếp tục phát huy mối quan hệ tốt đẹp với các tôn giáo, bình đẳng để mọi người dân có quyền lựa chọn sự tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Ngoài các vấn đề nêu trên, cử tri và Nhân dân cả nước kiến nghị với Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị đã được nêu ở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được gửi tới ở kỳ họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba Quốc hội khóa XV mà chưa được xem xét, giải quyết triệt để và một số nội dung cụ thể khác.

II. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội; hoạt động hiệu quả của Chủ tịch nước; nhất là sự điều hành quyết liệt, bài bản, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân…Do vậy, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong bối cảnh rất khó khăn, nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo, nhiều việc chưa có tiền lệ. Thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lại tiếp tục được tỏa sáng.

Để tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 05 nội dung cụ thể sau đây:

1. Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (cán bộ, công chức, viên chức rất vui mừng, phấn khởi Hội nghị Trung ương 6 đã đồng ý chủ trương và tại kỳ họp này theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội sẽ bàn và quyết định điều chỉnh nâng mức lương cơ sở).

2. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xã hội hóa, cơ chế tự chủ tài chính, cơ chế đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục để sớm giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. 

3. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Có sự điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra; đề nghị nghiên cứu, sớm bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

4. Kiến nghị với các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu thể chế hóa Kết luận số 14 -KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; có hình thức phù hợp biểu dương, động viên những tấm gương tiêu biểu, dám dấn thân vào nơi khó khăn, đương đầu với việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ vì lợi ích chung; khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng đất nước của các giai cấp và tầng lớp Nhân dân trong toàn xã hội. 

5. Theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng là giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 3 quy định, 1 kết luận về nội dung này. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã quy định rõ trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cấp chính quyền bảo đảm điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình.

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Trân trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết, thông báo kết quả giải quyết đến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để thông tin đến các tổ chức thành viên, cử tri và Nhân dân để giám sát./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Văn Chiến

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản