Bình Thuận: Mặt trận các cấp hướng về cơ sở

(Mặt trận) - Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2019-2024 quyết tâm tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân và sát cơ sở ở khu dân cư.

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và trao gà giống cho các hộ nghèo, cận nghèo

Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Ðoàn kết, thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng

Mặt trận tỉnh Bình Thuận bàn giao nhà Đại đoàn kết.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bám sát và lồng ghép nội dung đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận cơ sở. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, điển hình trên 103 mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm”, 85 “Khu dân cư tự quản, tự phòng đảm bảo an ninh trật tự”, trên 250 mô hình “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”…

Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết: Hoạt động của các cấp Mặt trận trong những năm qua luôn đạt kết quả tốt, góp phần ổn định tình hình nhân dân. Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Mặt trận đã tổ chức 3.065 cuộc giám sát đối với các cấp ủy, chính quyền, các ngành về các nội dung thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đế quyền lợi chính đáng, bức xúc của nhân dân. MTTQ thực hiện được 852 cuộc giám sát, kiến nghị trên 454 ý kiến đến UBND các cấp.

Tổ chức 17 hội nghị phản biện xã hội, tham gia phản biện bằng văn bản 34 cuộc. Đối với cấp xã đã tham gia góp ý, phản biện các chính sách ở địa phương với 527 cuộc. Mặt trận các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức 472 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với nhân dân thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, thị xã La Gi, huyện Bắc Bình, với các chủ đề quy hoạch, sử dụng đất, xây dựng, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự an toàn xã hội, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Ý kiến, kiến nghị của nhân dân được giải quyết kịp thời, nhất là về đền bù giải tỏa, phát triển kinh tế. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân…

Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, Mặt trận đã đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức, xây dựng tinh gọn bộ máy, sắp xếp biên chế hợp lý, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW. Đã hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất 6 ban chuyên môn thành 3 ban chuyên môn, tinh giản 2 biên chế, giảm 3 trưởng ban và 4 phó ban. 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Trong thời gian tới Mặt trận các cấp trong tỉnh quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ra sức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng thời vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phấn đấu hàng năm công nhận hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa từ 90% trở lên so với hộ đăng ký hàng năm, 80% thôn, khu phố trở lên được công nhận danh hiệu thôn mới, khu phố văn hóa hàng năm. Nhằm phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Hàng năm, 85% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được xếp loại xuất sắc, 80% Ủy ban MTTQ Việt Nam cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng và nâng cao tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần giữ vững hòa bình độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với cơ quan nhà nước, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản