Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại Hưng Yên

(Mặt trận) - Ngày 27/2, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024- 2029

Thực trạng và giải pháp đối với việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Các đại biểu dự hội nghị 

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát các văn bản của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên kịp thời ban hành chỉ thị thực hiện công tác quốc phòng – quân sự địa phương, công tác bảo đảm ANTT, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

 

Về phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo, Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển KT – XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI như: Công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả công tác Công an triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; công tác dân vận trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tham gia giảm nghèo bền vững;…

Đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là một Nghị quyết đặc biệt quan trọng, định hướng những vấn đề cơ bản về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

“Mười năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến động lớn, nhanh chóng, phức tạp, vượt ngoài các dự báo, song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Nhắc tới những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng – an ninh là trọng yếu, thường xuyên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Hưng Yên cần phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX. Tăng cường liên kết vùng trong tổng thể phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Hồng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Nhấn mạnh phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Hưng Yên cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, dân là gốc, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” làm gì cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

“Mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gắn với dân ‘tận tụy để dân mến/ trách nhiệm để dân thương/ kỷ cương để dân trọng/ năng động. để dân nhờ”. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, khi nào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, lòng dân an yên, thì đất nước phát triển, biên cương, bờ cõi được bảo vệ vững chắc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và cho rằng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn điểm của Đảng về “đối tác”, “đối tượng”, "hợp tác và đấu tranh". Thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng là: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng Quốc tế…

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tỉnh cần xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

“Phải thật sự quan tâm, đầu tư nguồn lực để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đảm bảo tính dân tộc, khoa học và đại chúng của văn hóa Việt Nam; văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, kết hợp hài hòa phát triển KT – XH với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong thời bình. Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự. Tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Quân đội, lực lượng Công an bảo đảm tinh, gọn, mạnh và tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản