Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Hậu Giang

(Mặt trận) - Ngày 22/2, tại tỉnh Hậu Giang, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Australia

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình hành động tới gần với nhân dân hơn

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu thăm, tặng quà các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Quang cảnh Hội nghị 

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI khẳng định, qua 10 năm thực hiện, Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; Tích cực huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng nòng cốt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh đạt 13,94% (2013 – 2022) tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,93%), GRDP bình quân đầu người đạt 65,89 triệu đồng/người/năm (tăng 42,21 triệu đồng so với năm 2013); tổng thu ngân sách hơn 12.561,544 tỷ đồng (tăng 3.860,791 tỷ đồng so với năm 2013). Thực hiện tốt chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 37/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 72,55%, xã nông thôn mới nâng cao đạt 21,62%, vượt chỉ tiêu chung của cả nước, qua đó góp phần đảm bảo cho quốc phòng, an ninh trong những năm qua.

Phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cùng với nỗ lực chung của cả nước, trong thời gian qua, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, các công trình quốc phòng - an ninh từng bước được đầu tư, xây dựng.

Tỉnh cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh, trật tự; không bị động bất ngờ với các tình huống an ninh - quốc phòng... Từ đó, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng, đồng thuận xã hội cao hơn.

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa; phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết, kịp thời nắm bắt những cơ hội, phát huy thế  mạnh và tiềm năng nội lực, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh của Tỉnh ngày càng vững mạnh.

Để làm được điều này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới 7 nhiệm vụ chiến lược mà tỉnh Hậu Giang cần triển khai trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trước tiên, tỉnh cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Tỉnh phải luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kiên quyết, tích cực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nhiệm vụ thứ hai Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc tới là tỉnh cần quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bám sát các quy hoạch đã được phê duyệt, phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển KT-XH; tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế của tỉnh phải gắn với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu long. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Nhiệm vụ thứ ba là tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” nhân dân vừa là chủ thể vừa mục tiêu hướng đến của các chính sách; làm gì cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; lợi ích thì hài hòa, rủi do cùng chia sẻ. Hoạt động của cán bộ phải gắn với dân “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng tỏ, khi nào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, lòng dân an yên, thì đất nước phát triển, biên cương, bờ cõi được bảo vệ vững chắc.

“Một tấc non sông, một dòng máu đỏ, ông cha ta đã lấy xương làm gạch, lấy máu làm hồ, xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam không thế lực nào có thể xâm phạm đến non sông, bờ cõi của chúng ta được”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Nhiệm vụ thứ tư Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập tới là cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện đồng bộ các chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội.

“Trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tôi đề nghị tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo, tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo con em được đến trường, người ốm đau được chữa bệnh”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở và đề nghị cần tập trung đầu tư, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển KT-XH, trong đó chú trọng bảo đảm quỹ đất cho quốc phòng, an ninh, ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch.

Nhiệm vụ tiếp theo là tỉnh cần quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm về “đối tác”, “đối tượng”, hợp tác và đấu tranh trong quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế; Thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng, độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng Quốc tế. Xác định lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, Việt Nam không chọn bên, không đi theo nước này chống nước khác mà chọn chính nghĩa và lẽ phải. Nhưng cũng phải khôn khéo, mềm dẻo như cây tre Việt Nam.

Cùng với đó cần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

“Phải có giải pháp có tính đột phá, khả thi, phù hợp để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng, hoạt động thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ cho công tác này”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang tặng bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản