Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Ủy ban Dân tộc

(Mặt trận) - Chiều ngày 9/3, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Dân tộc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Phối hợp vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng được nâng lên

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, sau khi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được ban hành, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc ở địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Thông qua thực hiện Nghị quyết đã góp phần làm cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển ổn định; quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào DTTS và miền núi được cả xã hội quan tâm và chung tay thực hiện, nhờ đó, kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước thay đổi với năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Nhiều địa phương biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào DTTS và miền núi, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo cơ chế thị trường…

Nhờ đó, giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng DTTS&MN đạt bình quân 7% và tăng dần hằng năm. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh với bình quân toàn vùng giảm 2-3%/năm. Riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm trở lên; các huyện nghèo giảm từ 5-6%/năm.

Trong giai đoạn 2015-2018, đã có 8/64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a thoát nghèo; 14/30 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Cùng với đó đã có 124/2.139 xã, 1.322/20.176 thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135.

Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn cả nước nói chung và vùng DTTS nói riêng đã đổi thay rõ rệt, thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Giai đoạn 2016-2018 đã huy động được 820.674 tỷ đồng đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với kết quả đó, các mục tiêu phấn đấu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt mức cả về chi tiêu và thời gian so với kế hoạch.

Về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nông Quốc Tuấn thông tin, trong 10 năm qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc thường xuyên chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền đến vùng đồng bào DTTS &MN về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Kết quả các phong trào, cuộc vận động đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh nhất là ở các vùng chiến lược

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị  

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng vùng đồng bào DTTS&MN đã đạt được trong 10 năm qua.

Nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề ghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

“Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Dân tộc phải phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng, quan tâm phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh nhất là ở các vùng chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Duyên hải miền Trung để làm hạt nhân chính trị ở cơ sở.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

 Toàn cảnh Hội nghị
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Dân tộc cần năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp, khả thi để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Cùng với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoà nhập phát triển cùng với đất nước.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới việc quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề cao cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết; tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân với thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động giải quyết tốt mọi vướng mắc phát sinh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, không để phát sinh các điểm phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng thôn xóm, buôn làng, phum sóc bình yên, phát triển…

“Cần tăng cường công tác sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục vun đắp truyền thống đại đoàn kết trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Khẳng định kết quả của Hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương tổng kết, đề ra các nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc hoàn thiện các báo cáo, tài liệu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương gửi về Trung ương đúng tiến độ, thời gian.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản