Tin mới

Đổi mới, nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết trong tình hình mới

(Mặt trận) - Sáng ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý báo cáo tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dự thảo Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về ngày hội trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo chính trị cần đề cập tới những vấn đề nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, lo lắng trong thời gian qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong tổ chức Ngày hội

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đề xuất các giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết trong thời gian tới.

Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị 

Góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh nhận định qua triển khai thực hiện, việc tổ chức Ngày hội đã đi vào lòng dân và được người dân đồng tình ủng hộ. Để tiếp tục tổ chức hiệu quả ngày hội, Trung ương cần tiến hành tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để có hướng đi mới, phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Bàn về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, bà Bùi Thị Thanh cho rằng cần đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng Ngày hội. Trong đó cần quan tâm đến việc xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư, cấp xã hoặc liên xã với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo sự gắn kết trong cộng đồng và phù hợp với điều kiện từng địa bàn; quan tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội cho các khu dân cư ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

 Ông Lương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội, ông Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho rằng cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ việc tổ chức Ngày hội với các hoạt động như tuyên truyền phổ biến pháp luật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; tham gia bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện công trình, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi địa phương.

Ông Lương Ngọc Thạch cũng đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam nghiên cứu kiến nghị Chính phủ có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền các cấp đảm bảo nguồn ngân sách cấp cho hoạt động của Ban Công tác Mặt trận theo đúng quy định, hỗ trợ và tạo nguồn lực để MTTQ các cấp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hiệu quả.

 Ông Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Từ thực tiễn triển khai Ngày hội tại địa phương, ông Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình cho rằng, để đổi mới và nâng cao chất lượng Ngày hội cần phát huy vai trò, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhất là ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế ở khu dân cư. Việc tổ chức ngày hội phải đảm bảo phần lễ được tổ chức trang trọng nghiêm túc, phần hội được tổ chức trong không khí đầm ấm, vui tươi, gắn kết cộng đồng dân cư, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đề xuất UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị với Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm là ngày nghỉ Lễ “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để đội ngũ cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân chung vui Ngày hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng ngày hội trên từng địa bàn dân cư

 Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, sau 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã mang lại tác động to lớn đến đời sống xã hội, góp phần nâng cao mọi mặt của đời sống Nhân dân. Thông qua Ngày hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao…

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, việc tổ chức Ngày hội ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy được tính sáng tạo, chủ động của người dân trong tổ chức thực hiện. MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chưa có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức thực hiện. Một số nơi, nhân dân chưa thật sự quan tâm đến việc tổ chức Ngày hội, Một số địa phương cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, chưa có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Nguyên nhân do một bộ phận cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của Ngày hội. Đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở ở một số nơi năng lực hạn chế, chưa có kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức ngày hội. Điều kiện đảm bảo cho các hoạt động trong ngày hội còn hạn chế, nhất là nguồn lực để hỗ trợ cho các nội dung, hoạt động của Ngày hội...

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, việc tổ chức hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là giải pháp trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.  Mục tiêu đặt ra là nâng cao chất lượng ngày hội trên từng địa bàn dân cư. Việc tổ chức ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội tại mỗi địa phương, tạo sự gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong cộng đồng.

“Ngày hội là cầu nối mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Thông qua Ngày hội tăng cường đồng thuận xã hội, mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tiếp tục khẳng định, vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.” Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nêu rõ.

Nhấn mạnh tới việc cần thiết phải tiến hành tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị bộ phận tham mưu tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, tiếp tục xin góp ý của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ để hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản