Tin mới

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

(Mặt trận) - Ngày 19/5, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết luận số 160 – TB/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 – KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế triển khai công tác thi đua năm 2024

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

Cùng tham dự hội nghị còn có đại diện MTTQ, các tổ chức đoàn thể Chính trị - xã hội Trung ương.

Qua 10 năm thực hiện kết luận số 62 – KL/TW của Bộ Chính trị, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, sâu sát cơ sở; phối hợp ngày càng hiệu quả với các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp, quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục thực hiện kết luận số 62 – KL/TW trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng  cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; kiện toàn các tổ chức bộ máy, cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2020, Ban Dân vận Trung ương đã có một số văn bản mới liên quan đến việc đổi mới công tác Dân vận. Trên phạm vi toàn quốc, các cấp ủy Đảng cũng đã triển khai các văn bản mới này. Theo đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng đã tham gia kỹ lưỡng, tổ chức từng hội nghị riêng sau đó tổng hợp vào báo cáo chung. Việc quan trọng cần làm lúc này là phải nâng cao nhận thức của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác Dân vận.

“Để làm được điều đó phải nâng cao các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để tâp hợp các tầng lớp nhân dân. Mỗi tổ chức đoàn thể đều có các phong trào, các cuộc vận động riêng của mình. Hội Nông dân có phong trào của nông dân. Hội CCB có phong trào của CCB. Hội Phụ nữ có phong trào của Hội phụ nữ, phù hợp với từng giới, từng tầng lớp nhân dân… Tuy nhiên, để làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phản ánh và giải quyết được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thì cần đa dạng hóa các hình thức vận động để xây dựng các tổ chức thực sự vững mạnh”, bà Trương Thị Mai nói.

Để tiếp tục làm tốt công tác Dân vận trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai gợi ý, MTTQ Việt Nam cần phải nâng cao hiệu quả hoat động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, mở rộng sự tham gia của các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu, thống nhất hành động trong phong trào thi đua yêu nước của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như nâng cao hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản