Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

(Mặt trận) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Vì một Việt Nam xanh và xây dựng hệ sinh thái tài năng số tại Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham dự Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” năm 2023

 

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại Văn bản số 611/TTg-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1- Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tinh thần của Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất theo thẩm quyền để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

3- Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Chủ động phối hợp đón, tiếp khách quốc tế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X bảo đảm trang trọng, hiệu quả.

4- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản