Tin mới

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và nhân dân

(Mặt trận) - Sáng 14/1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

 Chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, công tác quần chúng luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về công tác vận đồng quần chúng. Qua đó, công tác quần chúng đã tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên; phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Cùng với đó, công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, quan tâm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức lãnh đạo; góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân.Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam đã thực hiện vai trò nòng cốt trong các hoạt động tự quản tại cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hạn chế tiêu cực trong quản lý đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng, sử dụng ngân sách, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ sở. MTTQ Việt Nam cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, nhiều chính sách, chương trình, dự án tác động đến đời sống nhân dân được góp ý phản biện, kiến nghị, sửa đổi, ban hành mới, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Cũng trong giai đoạn 2016-2020 Mặt trận, các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Công tác nắm tình hình nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở ngày càng được chú trọng. Thông qua đó, vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân ngày càng thiết thực, tạo đồng thuận xã hội.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

 Bày tỏ đồng tình với báo cáo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, hoạt động công tác vận động quần chúng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã đóng góp tích cực vào sự bình ổn, tạo cơ hội để đất nước phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ nhưng với sự vào cuộc của Mặt trận, các tổ chức quần chúng trong tuyên truyền vận động đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong thời gian tới với vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp cùng các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân. Thông qua việc lắng nghe ý kiến của nhân dân Mặt trận sẽ tập hợp đầy đủ để kiến nghị tới Đảng, Nhà nước những tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, năm 2020, sự đồng thuận trong nhân dân đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó có sự góp sức của các tổ chức quần chúng.

Đặc biệt, trước những sự cố phức tạp của năm 2020 (đại dịch COVID-19, bão lũ ở miền Trung…), công tác quần chúng đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ của Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Công tác quần chúng, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu: “Người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tập hợp, phát triển và mở rộng lực lượng trong điều kiện mới, song song với việc giữ vững vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối của Đảng với các tầng lớp nhân dân”.

Trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tiếp tục được đổi mới về cách thức hoạt động trong nắm bắt, đánh giá tình hình, vận động nhân dân; các hoạt động sát với thực tiễn, gắn với đặc điểm từng địa bàn; chú ý đến các ý kiến trên mạng xã hội và đấu tranh trước những suy nghĩ không đúng đắn…; tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và nhân dân để hoàn thiện thể chế, chủ trương, chính sách…

Về nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng, xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình nhân dân.

Hội đồng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, phòng.

Ngoài ra, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động; tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư… trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản