Tin mới

Thông tin báo chí “Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng“

(Mặt trận) - Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở thống nhất với các tổ chức thành viên, ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Lễ dâng hương xúc động của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối Đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu đến từ 64 điểm cầu. Tại điểm cầu Trung ương có: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cư trú, làm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tại điểm cầu địa phương có sự tham dự của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; Một số vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cư trú và làm việc trên địa bàn.

Hội nghị sẽ nghe Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham luận của các tổ chức thành viên và địa phương. Đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, MTTQ Việt Nam và các TCTV đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức.

Nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng thời, có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Trong các giải pháp thực hiện đều chú ý yêu cầu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó thể hiện sự quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quá trình xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng luôn đề cao vai trò người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Chương trình được dự thảo nhiều lần, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến kỹ lưỡng, trước hết trong tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương các tổ chức. Đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 74-CTr/QUTW ngày 29/6/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức thành viên đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19; quán triệt, triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống và nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo 6 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân.

(2) Căn cứ vào các quy định của pháp luật, MTTQ và các TCTV chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

(3) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

(4) Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

(5) Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư.

(6) Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ III thành công rất tốt đẹp; Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã thể chế hóa Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa họp phiên đầu tiên để cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, trách nhiệm cao cả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là thông tin báo chí tại Hội nghị, toàn bộ thông tin về Hội nghị sẽ được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: http://mattran.org.vn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản