Tin mới

Tiếp tục quán triệt những quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 16/8, tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ở điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, việc tiếp tục quán triệt những quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất là cần thiết.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Ông Huỳnh Đảm 

Trong thời gian tới, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cần có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để biên soạn bộ tài liệu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nội dung của tài liệu này trên cơ sở quán triệt, dựa vào những quan điểm của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh; cương lĩnh, các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp 2013, Luật MTTQ Việt Nam và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên cơ sở đó khái quát lại những nội dung trọng tâm để dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để hiểu vì sao phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sao cần xây dựng MTTQ Việt Nam vững mạnh và cần những nội dung gì và chủ trương, giải pháp. Từ đó, bộ tài liệu sẽ là cẩm nang cho các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên quán triệt sâu sắc đến các đảng viên, đoàn viên, hội viên những quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

“ Có như vậy mới có thể tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, trước hết đoàn kết chung sức chung lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường, nhân dân được hạnh phúc”, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Cũng theo ông Huỳnh Đảm, muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải quan tâm xây dựng MTTQ Việt Nam. Vì MTTQ Việt Nam mang một sứ mệnh lịch sử cao cả, đó là nơi đoàn kết tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước, quan trọng hơn vì mục tiêu giữ gìn độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Tư tưởng này được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định ngay từ khi sáng lập ra Mặt trận. Mặt trận là một bộ phận của hệ thống chính trị. Mặt trận vững mạnh thì hệ thống chính trị càng vững mạnh. Mặt trận vững mạnh thì sẽ làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

“Để xây dựng MTTQ Việt Nam vững mạnh, bản thân MTTQ Việt Nam phải vươn lên và thường xuyên phối hợp góp phần xây dựng các tổ chức thành viên vững mạnh. Mối quan hệ này phải được duy trì gắn bó mật thiết”, nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm chia sẻ.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên trách, trong đó Chủ tịch Mặt trận phải là người có tâm, có tầm, nhiệt huyết. Ngoài sự phấn đấu của mỗi cán bộ Mặt trận thì sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền là rất quan trọng trong việc chăm lo đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là trong việc phân công người đứng đầu Mặt trận làm tốt vai trò của mình.

Ông Huỳnh Đảm cũng mong muốn cấp ủy các địa phương tiến hành rà soát cử người làm Chủ tịch Mặt trận chuyên trách, cùng với đó có thêm nhiều chính sách để thu hút các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia tham gia vào Mặt trận.

Cùng với đó, mọi hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở. Cán bộ Mặt trận cơ sở phải gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản