Tin mới

Tin vào dân, dựa vào dân, hành động quyết liệt vì cuộc sống của nhân dân

(Mặt trận) - Đó là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi kết luận “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” diễn ra vào sáng ngày 16/8 tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Làm rõ nét hơn những đóng góp nổi bật của Mặt trận tỉnh Hà Nam trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tính liên minh và tính đại diện của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận Hội nghị 

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nghị không chỉ để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà còn là một biểu tượng sinh động thể hiện tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc “triệu trái tim, một ý chí”, muôn người như một hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng lòng, chung sức, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là những chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, MTTQ Việt Nam và mỗi thành viên sẽ bổ sung, hoàn thiện, chỉ đạo toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương cơ sở triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, nỗ lực cao nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình hành động đã xác định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lần nữa đồng chí nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những vấn đề căn cốt, có tính nguyên tắc, vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn. Là quan điểm, chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi thời kỳ cách mạng, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay

“Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã dành tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hoạt động trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Đồng thời mong muốn chúng ta cố gắng hơn nữa, "vượt lên chính mình", phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao cho”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Tổng Bí thư đã chỉ rõ nhiệm vụ và yêu cầu MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần phải tiếp tục đào sâu suy nghĩ gắn với kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, trọng điểm; gắn bó máu thịt với nhân dân, phải thật sự tin vào dân, dựa vào dân, hành động quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

“Quán triệt sâu sắc và thấm nhuần ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các bài phát biểu và bài viết về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác. Phấn đấu xây dựng cho được đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội: gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, nhân ái, với phương châm: "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, cấp ủy, tổ chức Đảng của các tổ chức thành viên sẽ khẩn trương cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào Chương trình hành động để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những ý kiến quý báu này chính là căn cứ có tính nền tảng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến  

Nhấn mạnh tới việc Hội nghị nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Khẳng định chủ trương, quan điểm nhất quán, xuyên suốt, có tính chất nền tảng, nguyên tắc bất di, bất dịch của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Hội nghị diễn ra trong lúc nhiều tỉnh, thành phố đang phải dồn sức tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Do vậy, sau Hội nghị này, cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước mắt MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

“Cả hệ thống của chúng ta chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, tự giác thực hiện hiệu quả thông điệp 5K của Bộ Y tế, tự giác tiêm Vắc - xin khi đến lượt. Tăng cường hơn nữa công tác tự quản của cộng đồng, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài vững chắc phòng, chống đại dịch Covid-19”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị  

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho rằng, cần tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những gia đình, cá nhân gặp khó khăn do dịch bệnh; cùng với Nhà nước chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói, quá khó khăn mà không được trợ giúp.

Cùng với đó cần đề cao tinh thần cảnh giác với các thông tin bịa đặt, xấu độc về bệnh dịch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết của chúng ta; phản đối và lên án mạnh mẽ đối với những hành vi thiếu tính xây dựng, không chấp hành quy định của Nhà nước, gây rối trật tự.

“Trong mọi hoàn cảnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi thân thiết, đồng cảm với những khó khăn, vất vả của bà con khu vực bị cách ly, giãn cách xã hội, chia sẻ với những đau thương, mất mát của những gia đình có người thân không vượt qua được bệnh dịch.

Đồng thời, thay mặt nhân dân cả nước Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng gửi tới các y, bác sĩ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các nhà báo, tổ covid cộng đồng, các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm, tổ nhóm thiện nguyện tình cảm trân quý, lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về những đóng góp to lớn của các đồng chí, các anh, chị vào cuộc chiến đấu cam go, giành giật, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân.

“Cầu chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, tiếp tục dấn thân vào trận tuyến, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm hết sức mình, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được đúng như lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản