Tin mới

Xác định những vấn đề mới, trọng tâm và có tính đột phá trong xây dựng Đề án

(Mặt trận) - Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi phát biểu kết luận Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo các chuyên đề của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phục vụ Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức sáng ngày 24/8, tại Hà Nội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Làm sâu sắc hơn nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Phiên họp

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và thành viên Ban soạn thảo Đề án.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Phiên họp

Tại phiên họp, đại diện Tổ biên tập đã báo cáo tóm tắt về việc MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đề án. Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" do Bộ Chính trị thành lập, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng hai chuyên đề gồm: chuyên đề 26: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và chuyên đề 27: Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, nội dung chuyên đề 26 tập trung vào việc nghiên cứu, thể hiện các nội dung trọng tâm như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội trong Nhà nước pháp quyền; Đánh giá thực trạng việc phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội thời gian qua.

Chuyên đề này cũng đưa ra những dự báo bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế tác động đến việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội trong giai đoạn tới. Cùng với đó đưa ra các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Phiên họp

Đối với chuyên đề 27: Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung chuyên đề này tập trung nghiên cứu, thể hiện các nội dung trọng tâm như quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân.

Chuyên đề cũng đánh giá thực trạng bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân thời gian qua; dự báo bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế tác động đến việc bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong giai đoạn tới.

Một nội dung trọng tâm trong chuyên đề là đưa ra quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XNCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…

 
 
 
Đại biểu thảo luận tại Phiên họp

Tại phiên họp, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về nội dung Dự thảo của 2 chuyên đề nhằm làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Các ý kiến cũng đưa ra những kiến nghị nhằm phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước phát quyền XHCN, trong đó tập trung vào hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với đại biểu bên lề Phiên họp  

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự phiên họp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án để cụ thể hóa, bổ sung vào đề cương, kế hoạch thực hiện qua đó làm cơ sở đề xuất Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đối với việc xây dựng các chuyên đề, Chủ tịch Đỗ văn Chiến nêu rõ, việc xác định quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, phải căn cứ chủ trương, chính sách, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; bám sát nguyên tắc của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở để đảm bảo việc nghiên cứu sâu sắc toàn diện, hệ thống. Đặc biệt, các chuyên đề cần xác định rõ những vấn đề mới, trọng tâm, đột phá những vấn đề cần giải quyết trong thời gian ngắn, những vấn đề chiến lược, lâu dài.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, Ban soạn thảo, tổ biên tập quan tâm đến việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các vị nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các tỉnh thành phố trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các nội dung để các chuyên đề có chất lượng tốt nhất, thuyết phục được các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ban soạn thảo, tổ biên tập, các cơ quan được phân công cần dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp để các chuyên đề phải có tính hệ thống, cơ sở lý luận cao, có yếu tố đổi mới, đột phá, cũng như đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản