Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  ở Tuyên Quang: Kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Tuyên Quang: Kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng
(Mặt trận) -Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bước đầu đã đem lại...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản