Bắc Ninh: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Bắc Ninh: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Thực hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các...
Phú Ninh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Phú Ninh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) tại ngày hội kết đoàn năm 2023, 51 ban công tác Mặt trận thôn/khu phố trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng...
Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
(Mặt trận) - Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết...
An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Đảng ta xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Những năm qua, tỉnh An Giang...
Nhân lên giá trị đoàn kết toàn dân tộc
Nhân lên giá trị đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Trải qua 20 năm tổ chức (2003 - 2023), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được lan tỏa rộng khắp và trở thành hoạt động cộng đồng thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản