Tin mới

Vai trò Mặt trận trong phát huy dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) - Càng ngày, dân chủ ở cơ sở càng được phát huy và coi trọng…

Chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát được thực thi có hiệu quả trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Điều đó đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhìn lại việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua cho thấy, đây là chủ trương đúng, hợp lòng dân, và cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/04/2024 - Gia tăng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ NGUYỄN THỊ THU HÀ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH NINH BÌNH

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/04/2024 - Khai thác cá theo kiểu tận diệt

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản