Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

(Mặt trận) -Ngày 13/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của MTTQ Việt Nam

Những đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục có nhiều đột phá trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

 Quang cảnh Hội thảo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của các thành viên Tổ chuyên gia; các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện Hội đồng lý luận trung ương, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện một số ban của Đảng.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chủ trì Hội thảo.

Chuyên đề "Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” là một trong hai chuyên đề mà Đảng Đoàn Mặt trận được giao thực hiện trong Kế hoạch số 02 -KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Tại Hội thảo các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, góp ý, bổ sung làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Đây là vấn đề nền tảng, cốt lõi để từ đó có thể đưa ra những quan điểm, mục tiêu, giải pháp để tăng cường vai trò của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo.

Các ý kiến cũng tập trung đánh giá thực trạng bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; đồng thời làm rõ và bổ sung đầy đủ hơn những quan điểm hoàn thiện cơ chế thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; thảo luận đóng góp thêm các ý kiến cho các mục tiêu, giải pháp của chuyên đề.

 Các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp tập trung vào nhiều vấn đề của Báo cáo tổng hợp chuyên đề.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, qua các ý kiến phát biểu thẳng thắn, các chuyên gia, nhà khoa học đã quan tâm làm rõ các luận cứ và bổ sung, đóng góp trực tiếp vào dự thảo chuyên đề.

Mục tiêu quan trọng là đưa ra được những giải pháp có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để góp phần xây dựng cơ chế hữu hiệu bảo đảm, phát huy đầy đủ, rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới, bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo hôm nay, các đơn vị chuyên môn sẽ tổng hợp hoàn thiện báo cáo tổng hợp để gửi Ban Chỉ đạo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" vào cuối tháng 12/2021.

VŨ MẠNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản