Tin mới

Thông báo Thi tuyển Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

(Mặt trận) -Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo thi tuyển Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết như sau:

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

I. Đối tượng và tiêu chuẩn, điều kiện

1. Đối tượng dự thi

Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Tổng Biên tập và tương đương ở các cơ quan báo chí ở Trung ương có đơn đăng ký dự thi.

2. Tiêu chuẩn

Đảm bảo khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị:

- Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Về trình độ: Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

- Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở lĩnh vực công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên và phóng viên trong cơ quan báo chí tin tưởng, tín nhiệm.

- Về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm: Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

3. Điều kiện

- Đã hoặc đang giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập hoặc tương đương trở lên của cơ quan báo chí ở Trung ương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên), có Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Tổng Biên tập hoặc tương đương;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và chương trình quản lý nhà nước về báo chí;

- Có lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

- Có bằng Cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng Cử nhân chính trị;

- Có thẻ Nhà báo còn hiệu lực theo quy định;

- Là chuyên viên chính; phóng viên chính; biên tập viên chính và tương đương trở lên;

- Có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực báo chí từ 5 năm trở lên; có hiểu biết về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc đoàn thể;

- Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 3 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước;

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ luật;

- Còn đủ tuổi công tác trọn một thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, cụ thể: Nam sinh từ năm 1966, Nữ sinh từ năm 1971 trở lại đây.

II. Thời gian nhận hồ sơ

1. Yêu cầu về hồ sơ

- Đơn đăng ký dự thi có xác nhận của lãnh đạo cơ quan đang quản lý (theo mẫu đăng trên website: www.mattran.org.vn);

- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/TCTW-98 (được cơ quan quản lý nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi);

- Bản sao các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc lương hiện hưởng;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch chức danh Tổng Biên tập Báo hoặc tương đương (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Tổ chức-Cán bộ, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phòng 313, nhà B, số 46 phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển bắt đầu ngay sau khi có thông báo thi tuyển và kết thúc sau 5 ngày dừng thông báo (hồ sơ gửi qua đường bưu điện căn cứ vào dấu của bưu cục nơi gửi đóng trên bưu kiện).

III. Nội dung, hình thức thi tuyển

Sau khi sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự thi, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức gặp mặt ứng viên đủ điều kiện dự thi, quán triệt nội dung, hình thức thi; hướng dẫn viết Đề án và cung cấp thông tin viết Đề án theo quy định. Ứng viên có thời gian 15 ngày để xây dựng Đề án, sau đó sẽ tổ chức bảo vệ Đề án. Ứng viên chuẩn bị Đề án, bản tóm tắt Đề án (số lượng sẽ được thông báo sau).

Thông báo này được đăng 10 ngày liên tiếp từ ngày 18/8/2020 trên Báo Đại Đoàn kết và website: www.mattran.org.vn.

TM. Ban Thường trực

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản