Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Sáng 17/4, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ, dự thảo Luật gồm 3 điều, tập trung vào 3 nhóm vấn đề là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng đã được ghi rõ trong Nghị quyết; sửa đổi, bổ sung các điều để định hướng, phát triển trong thời gian tới theo chủ trương, đường lối của Đảng; sửa đổi các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

3 vấn đề được đưa ra xin ý kiến UBTVQH lần này gồm: Đối tượng là công chức, thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới; và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Trong đó, về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, qua tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý vì đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm thì những văn bản, quyết định của những người này ký còn hiệu lực hay không?

Chính phủ nhận thấy dự thảo Luật đã bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu tại khoản 16, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 84 của Luật Cán bộ, công chức về áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác. Quy định như vậy là phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật, đúng với tính chất của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu là “đối tượng khác” so với cán bộ, công chức. Do đây là hình thức xử lý kỷ luật mới, đối tượng áp dụng tương đối rộng nên thực tế có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý khác nhau đối với các đối tượng khác nhau. Vì vậy, những nội dung này Chính phủ báo cáo UBTVQH cho phép quy định chi tiết ở Nghị định.

 Tùy theo tính chất, mức độ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết phải bổ sung trong dự thảo Luật quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian công tác nhằm thể chế hóa yêu cầu trong Nghị quyết Trung ương, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật

Tuy nhiên, để thể hiện rõ hơn vấn đề này trong dự thảo Luật, Ủy ban Pháp luật đề nghị tách nội dung này (hiện đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Điều 84) thành điều riêng quy định theo hướng: Cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật và quy định về một số hình thức xử lý kỷ luật cụ thể trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tương ứng với từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm cần quy định hình thức kỷ luật phù hợp bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cụ thể mà cán bộ, công chức, viên chức đó được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu. Đồng thời, cần quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Các Ủy viên UBTVQH cơ bản đồng tình với quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, song Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị cần quy định cụ thể ngay trong luật về cách chức, giáng chức. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình đề nghị, nên làm rõ chúng ta chỉ xóa chức danh của người đã nghỉ hưu, nghỉ việc khi bị xử lý, nhưng tư cách pháp lý của chức danh đó trong tổ chức phải được giữ, tránh rối trong tổ chức, nhất là khi người đó đang đương chức đã đại diện tổ chức ký các văn bản, nếu không bị pháp luật bác bỏ thì vẫn có hiệu lực.

 

Toàn cảnh phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, chúng ta chỉ xóa cái tồn tại, đang hiện hữu đối với công chức đã nghỉ hưu (những chế độ này được hưởng nhờ chức danh khi đương chức), chứ không thể xóa cái không còn. Ví dụ ông Nguyễn Văn A là Bộ trưởng nghỉ hưu, chúng ta gọi là nguyên Bộ trưởng và đang được hưởng chế độ về tinh thần, vật chất như vinh danh trong “bảng vàng” của Bộ, được mời tham gia hội nghị, hội thảo, chế độ chăm sóc y tế đối với cán bộ cấp cao... - những vấn đề này có thể xóa…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản