Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại

(Mặt trận) -Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư tưởng của Người soi đường cho cách mạng Việt Nam liên tiếp giành thắng lợi.

Thủ tướng: Bảo tồn, phát huy và lan tỏa Xòe Thái là trách nhiệm của tất cả chúng ta

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh

 Tháng 12-1953, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở màn trận chiến lược với quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của Pháp tại Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, bước đầu giành “…những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr.65). Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Có thể nói: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại....Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H, 2001, tr.83).

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược thiên tài, tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, nhận thức rõ xu thế phát triển của thời đại, sớm chỉ ra cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản và cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đây là sự đóng góp lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hệ tư tưởng Mác - Lênin và phong trào cách mạng thế giới. Với ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc không chỉ mang lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mà trong từng bước phải mang lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân.

Đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những quan điểm rất cơ bản và sâu sắc về điểm xuất phát, về mục tiêu cơ bản lâu dài và trước mắt và về vai trò của khoa học kỹ thuật.... Theo Hồ Chí Minh: “...xây dựng chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiên, làm cho xã hội không còn người bóc lột người, không còn đói rét, mọi người đều được ấm no và hạnh phúc” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.221).

Về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Người nói trước hết phải phát triển sản xuất. "Muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất, sản xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện nay". "Sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải xây dựng nền tảng vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,... có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến...". Người còn nói chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học sẽ đưa nhân loại đến hạnh phúc vô tận. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là "một cuộc cách mạng nhằm đánh thắng lạc hậu và bần cùng, để xây dựng hạnh phúc muôn đời cho nhân dân ta, cho con cháu ta" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.54).

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà tổ chức vĩ đại, đặt nền móng cho việc xây dựng Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận dân tộc thống nhất, sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế - những nhân tố cơ bản bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Vận dụng đúng đắn và sáng tạo nguyên lý Đảng kiểu mới của Lênin, Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công một Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa, đại đa số là nông dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện đảng viên về phẩm chất, đạo đức. Người đã đặt lên hàng đầu "tư cách người cách mệnh" và bản thân Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Mỗi khi cách mạng chuyển giai đoạn chiến lược, Người đều nhắc nhở phải chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 24 năm đứng đầu Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Đông - Nam châu Á.

Hồ Chí Minh là người tổ chức và rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, một quân đội kiểu mới của dân tộc Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân - Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo.

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi là một thành công lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là kết quả của Nhà tổ chức vĩ đại Hồ Chí Minh, biến khẩu hiệu nổi tiếng " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.455) thành hiện thực, thành sức mạnh tinh thần trí tuệ, thành sức mạnh vật chất cực kỳ to lớn đánh thắng những thế lực thù địch hung bạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồ Chí Minh đặt nền móng cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh hoa văn hóa Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, kế thừa truyền thống văn hóa cổ, kim, Đông, Tây; đặc biệt là tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, đỉnh cao của tư tưởng nhân văn của nhân loại, nhờ đó đã kết tinh ở Người những giá trị văn hóa vừa dân tộc, vừa hiện đại, vừa nhân văn.

Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, cả nước đã bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gần nửa thế kỷ. Được vũ trang bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được soi sáng bằng tấm gương vĩ đại của Người, Đảng và nhân dân Việt Nam tin tưởng, vững vàng, quyết tâm thực hiện thắng lợi hoài bão của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2011, t. 15, tr.623).

Theo Báo Nhân Dân điện tử

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản