Tin mới

Công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II: Tham mưu xây dựng quy hoạch nhân sự Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

(Mặt trận) - Chiều 3/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023; đồng thời quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.  

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang và đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì Hội nghị.

Tham mưu ban hành nhiều chủ trương mới

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong quý I-2023, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp nỗ lực hoàn thành công việc được giao cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về “Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên”. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài Nhà nước”. Tổ chức khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị, xây dựng quy định của Ban Bí thư về mô hình thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời triển khai xây dựng một số đề án theo kế hoạch công tác. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy quán triệt, cụ thể hóa và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên theo mục tiêu Nghị quyết đề ra; triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” và thí điểm “Sổ tay đảng viên điện tử”; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố, khóm, ấp.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và Kế hoạch số 12-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 97-QĐ/TW về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương”, bổ sung một số nội dung mới về chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; triển khai đề án “Tổng kết 10 năm việc thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền; ban hành kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện đồng bộ, thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; nhất là việc cải cách hành chính và đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc.

Trong quý I-2023, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành 2 quy định, 1 kết luận; hoàn thành 2 đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2023 và ban hành 2 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, ban hành kế hoạch khảo sát và công văn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay.

Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã hoàn thành kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2022. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với cấp trực thuộc gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm và có một số cách làm sáng tạo.

Về công tác tổ chức, biên chế, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện quy định về công tác cán bộ và triển khai công tác nhân sự thường xuyên, thực hiện tốt chính sách cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, công tác quán triệt, cụ thể hóa văn bản mới và hướng dẫn đối với các cấp ủy, tổ chức đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Tham mưu xây dựng quy hoạch nhân sự Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận 11 ý kiến phát biểu, trao đổi tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhất trí với những đánh giá trong báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I, đồng chí Mai Văn Chính yêu cầu trong quý II, toàn Ngành cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, bất cập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII) và các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận. Triển hai thực hiện các đề án của BCH trung ương và cấp ủy giao bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đồng chí Mai Văn Chính cũng cho biết, quý II sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển khai các đoàn khảo sát thực hiện các đề án được giao trong đó có tổ chức khảo sát việc thi hành Điều lệ Đảng tại 12 địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng các kế hoạch của Trung ương phù hợp thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia góp ý kiến vào đề tài, đề án Ban Tổ chức Trung ương xin ý kiến.

Ngoài ra, toàn Ngành cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác về công tác tổ chức, bộ máy; tập huấn việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể Trung ương và địa phương; triển khai việc giao biên chế năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Về công tác cán bộ, tham mưu xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch với các cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham mưu ban hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; tham mưu luân chuyển cán bộ theo chương trình, kế hoạch; phối hợp tham mưu tổ chức lớp cập nhất kiến thức cho các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII); tiếp tuc phối hợp thẩm định chính trị nội bộ trong công tác cán bộ và phát triển đảng viên; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch phát triển đảng viên mới phù hợp thực tiễn nhất là trong sinh viên, trường đại học, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu các cấp ủy triển khai các đề tài khoa học và triển khai công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, thực hiện tốt chế độ, chính sách với cán bộ tổ chức. Đối với các để xuất, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương giao Văn phòng Ban tổng hợp và các vụ chuyên đề tham mưu Lãnh đạo Ban phúc đáp theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Kết luận số 50-KL/TW 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã quán triệt những nội dung cơ bản, chủ yếu của Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí cho biết, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết 18-NQ/TW với 4 mục tiêu cụ thể và căn bản: Cho đến 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tin gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương về dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với 2015. Đồng thời, BCH Trung ương đề ra 6 quan điểm chỉ đạo, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung của hệ thống chính trị.

Sau 5 năm thực hiện, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết và đánh giá đúng thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết và ban hành Kết luận 50-KL/TW.

Kết quả sau 5 năm thực hiện, với sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức và người đứng đầu, việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đã đạt được một số kết quả quan trọng, đã tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho đến năm 2021. Trên cả nước đã giảm 18 tổng cục, 102 vụ thuộc các ban, bộ, ngành; 107 cục, vụ thuộc các tổng cục; 90% số phòng thuộc các vụ; giảm 80 đầu mối cấp cơ sở; giảm 4.313 đầu mối cấp phòng. Về đơn vị sự nghiệp công lập, cả nước đã giảm 6.631 đơn vị; giảm trên 25 nghìn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Nhìn chung, qua đó các tổ chức, cơ quan ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Cả nước triển khai 4 mô hình mới gồm 2 mô hình về tổ chức, 2 mô hình kiêm nhiệm chức danh. Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đến nay đã sắp xếp được 21 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về tinh giản biên chế, đến thời điểm 30-6-2021, biên chế của hệ thống chính trị giảm trên 20% so với năm 2015 (mục tiêu đề ra 10%).../.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản